Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

Informácia k realizácii podujatí v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s Covid-19

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov na účel zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Program je  zameraný  výlučne na projekty nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru, podporu vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti neprofesionálnej umeleckej tvorby, ako aj na podporu inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru, mapovanie kultúrno-historického potenciálu obcí a kultúrnych regiónov, podporu ochrany a udržateľného rozvoja prvkov zapísaných v národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva a postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

1. Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b) vyšší územný celok alebo obec,

c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

d) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, ktoré nie sú právnickými osobami, prostredníctvom žiadateľa, ktorým je fyzická osoba.

2. V podprograme 5.1 a 5.2 žiadateľ nemôže  podať žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt alebo nákladové položky (výdavky), ak na daný projekt alebo nákladové položky (výdavky) získal dotáciu/štipendium z Fondu na podporu umenia alebo z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

3. Žiadosť nie je možné podať na súbor aktivít/celoročnú činnosť. Na každý projekt je potrebné podať samostatnú žiadosť o poskytnutie dotácie.

4. Úplná žiadoť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.

 

 

Schéma minimálnej pomoci na podporu miestnej a regionálnej kultúry.

Schéma štátnej pomoci na podporu miestnej a regionálnej kultúry.

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať