Program 1 – Obnovme si svoj dom na rok 2020

 – podprogram 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5

  1. potvrdenie sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní, inšpektorátu práce, konkurzného súdu doručené do elektronickej schránky žiadateľa na portáli www.slovensko.sk je potrebné zaručene konvertovať do listinnej podoby (zaručenú konverziu môže vykonať – orgán verejnej moci; Slovenská pošta, a.s.; notár; advokát).
  2. výpis z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca si ministerstvo na základe Vašich údajov vyžiada. V prípade súhlasu s vyžiadaním výpisu prosím vyplňte formulár so súhlasom (alebo vo formáte .odt), vytlačte ho, podpíšte a priložte k žiadosti. Formulár nie je súčasťou elektronickej registrácie! V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – jednotlivca, tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti.
  3. Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.

Informácia pre žiadateľa na rok 2020

Hodnotiace hárky k predloženým projektom na rok 2020:

Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2020

Schéma minimálnej pomoci  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

Schéma štátnej pomoci  pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov, že pri poskytnutí dotácie cez Schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania 20 % z celkového rozpočtu projektu.)

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať