• Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
    harmonogram výziev je dostupný na stránke Riadiaceho orgánu pre IROP: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

  • Kritériá pre výber projektov - decentralizovaná podpora
    hodnotiace a výberové kritériá pre výber žiadostí o NFP v rámci decentralizovanej podpory nájdete tu (pdf, 518 kB)

  • Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
    vzor zmluvy o poskytnutí NFP je k dispozícii na webovom sídle Partnerskej dohody (vzor CKO č. 28)

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019 / SOIROPPO3
Linky