Legislatívne dokumenty SR

 

 • Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Zákon v znení neskorších predpisov je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 606 kB).

 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Zákon v znení neskorších predpisov je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 316 kB).

 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zákon v znení Zákona č. 438/2015 Z. z. je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 1 MB).

 • Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
  Zákon je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 243 kB).
Posledná aktualizácia: 26.09.2016 / SOIROPPO3
Linky