Senec 16. 6. -17. 6. 2009

Program podujatia:

Utorok 16. 6. 2009

   7.30 – 9.15 registrácia účastníkov, ubytovanie
   9.15 – 9.20 privítanie účastníkov, uvedenie cieľa konferencie
   9.20 – 9.40 príhovor prvého štátneho tajomníka MK SR, predsedu Rady pre informatizáciu a digitalizáciu

I. panel – Digitalizácia kultúrneho dedičstva – príležitosť pre Slovensko

  9.40 – 10.00 Operačný program Informatizácia spoločnosti
10.00 – 10.20 eGovernment a štúdie realizovateľnosti
Nadežda Nikšová, odbor informatizácia verejnej správy MF SR
10.20 – 10.40 Stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry
Hilda Gajdošová, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky MK SR
10.40 – 11.00 DIGITALIZÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA – príležitosť pre Slovensko
Viera Beláňová, riaditeľka odboru informatizácie MK SR
11.00 – 11.20 Prestávka
11.20 – 11.40 Príprava MK SR a organizácií na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 2007-13
Juraj Dillinger, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov MK SR
11.40 – 12.00 Štúdia uskutočniteľnosti prioritnej osi 2 OPIS
Romana Krížová, Crossczech a.s.
12.00 – 12.20 Ústredný portál verejnej správy
Rastislav Pavlík, SWAN a.s.
12.20 – 12.40 Bezpečnosť, štandardy a legislatíva
Ján Hochman, riaditeľ odboru legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov MF SR
12.40 – 13.00 DISKUSIA

II. panel – Digitalizácia kultúrneho dedičstva – možnosti a formy

14.00 – 14.20 Slovakiana
Pavel Antalík, OI MK SR a Peter Marman, SWAN a.s.
14.20 – 14.40 Slovakiana – Stratégia budovania infraštruktúry dátové sklady a archívy
Pavel Antalík, OI MK SR a zástupca Interlan, a.s.
14.40 – 15.00 AUTORSKÉ PRÁVO A DIGITALIZÁCIA Autorskoprávna problematika digitalizácie kultúrnych predmetov
Anton Škreko, riaditeľ odboru autorského práva MK SR
15.00 – 15.20 Metadáta – odkiaľ, kam a ako
Erik Kriššák, sekcia štrukturálnych fondov MK SR
15.20 – 15.40 Prestávka
15.40 – 16.00 STRATEGICKÉ DOKUMENTY K DIGITALIZÁCII A K AKTIVITÁM SÚVISIACICH S DIGITALIZÁCIOU
p.Valachovič, zástupca skupiny dodávateľov microform, DITEC, Galeus
16.00 – 16.20 Konverzia informačných zdrojov – knižničné dokumenty, textové objekty
Alena Kulíková, zástupca skupiny dodávateľov microform, DITEC, Galeus
16.20 – 16.40 Konverzia informačných zdrojov – 2D objekty, malé 3D objekty, objekty TV vysielanie
Marek Hazlinger, zástupca skupiny dodávateľov microform, DITEC, Galeus
16.40 – 17.00 Konverzia informačných zdrojov – 3D objekty, film, audio a video objekty
Ladislav Dedik, zástupca skupiny dodávateľov microform, DITEC, Galeus
17.00 – 17.30 DISKUSIA
18.00 – 19.00 Večera
20.00 – 22.00 Kultúrny program

 Streda – 17. 6. 2009

III. panel – Skúsenosti organizácii rezortu kultúry

   9.00 – 9.20 Úspešné národné projekty SNK a príprava digitalizácie knižničných materiálov
Dušan Katuščák, generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice
   9.20 – 9.50 Digitalizácia v prostredí galérií
Jana Bahurinská, Michal Čudrnák, Vladimír Hergott, Slovenská národná galéria
  9.50 – 10.00 Vedomostný systém múzeí SR
Ján Jurkovič, Slovenské národné múzeum
10.00 – 10.20 Digitalizácia zbierok SNM – Múzeá židovskej kultúry
Andrea Demeterová, Slovenské národné múzeum
10.20 – 10.40 Prestávka
10.40 – 11.00 Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu AIS OP a digitalizácia vežkých 3D objektov
Ľubomír Škoviera, Pamiatkový úrad SR
11.00 – 11.20 SK CINEMA Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva
Martin Šmatlák, člen stáleho výboru Rady Európy pre Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva
11.20 – 11.40 THEISA – Informačný systém digitálneho archívu
Oleg Dlouhý, Divadelný ústav
11.40 – 12.00 DISKUSIA
12.00 – 13.00 OBED

IV. panel – Elektronické služby v kultúre

13.00 – 13.20 Implementácia Bezpečnostnej politiky IS v rezorte kultúry Slovenskej republiky
Anna Levčíková, OI MK SR, Ivan Kopáčik, Gordias a.s.
13.20 – 13.40 Nové služby digitálnej knižnice pre nevidiacich
Alojz Androvič, Univerzitná knižnica v Bratislave
13.40 – 14.00 Nové služby Digitálnej knižnice pre nevidiacich
Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich
14.00 – 14.40 Online rezervačný systém OReS
Peter Štefanec OI MK SR, Andrej Škultéty, Datalan a.s.
14.40 – 15.00 DISKUSIA
15.00 – 17.00 Plánovaný odchod účastníkov

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať