Informácie o projektoch

Podľa § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zverejňuje nasledovné informácie o schválených a neschválených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:   

Informácie o schválených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok:

Prijímateľ:

Slovenská národná galéria

Názov projektu: Digitálna galéria

Výška schválenej pomoci: 15 457 026,36 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 26. január 2012

Prijímateľ:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Názov projektu: Digitálny pamiatkový fond

Výška schválenej pomoci: 10 273 680,00 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 26. január 2012

Prijímateľ:

Múzeum Slovenského národného povstania

Názov projektu: Digitálne múzeum

Výška schválenej pomoci: 27 576 538,32 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 14. február 2012

Prijímateľ:

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Názov projektu: Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Výška schválenej pomoci: 1 913 406,46 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 25. február 2012

Prijímateľ:

Slovenská národná knižnica

Názov projektu: Digitálna knižnica a digitálny archív

Výška schválenej pomoci: 49 572 033,60 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 8. marec 2012

Prijímateľ:

Slovenský filmový ústav

Názov projektu: Digitálna audiovízia

Výška schválenej pomoci: 24 089 940,37 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 7. marec 2012

Prijímateľ:

Národné osvetové centrum

Názov projektu: Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Výška schválenej pomoci: 23 072 112,16 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 6. marec 2012

Prijímateľ:

Univerzitná knižnica v Bratislave

Názov projektu: Centrálny dátový archív

Výška schválenej pomoci: 33 184 470,48 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 14. marec 2012

Prijímateľ:

Národné osvetové centrum

Názov projektu: Harmonizácia informačných systémov

Výška schválenej pomoci: 7 061 410,40 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 12. október 2012

Prijímateľ:

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Názov projektu: Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Výška schválenej pomoci: 1 599 996,39 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 06.03.2015

Prijímateľ:

Univerzitná knižnica v Bratislave

Názov projektu: Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu

Výška schválenej pomoci: 6 800 000,00 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 07.07.2015

Prijímateľ:

Národné osvetové centrum

Názov projektu: Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra

Výška schválenej pomoci: 5 096 433,98 EUR

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 08.07.2015

Aktualizované 04. 08. 2015 / odbor projektového riadenia / SORK pre OPIS

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať