Výzvy / Písomné vyzvania

Písomné vyzvanie pre národný projekt „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“
kód: OPIS-2015/2.1/13-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Publikované 04. 05. 2015 / SORK pre OPIS

Písomné vyzvanie pre národný projekt „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“
kód: OPIS-2015/2.1/12-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Publikované 04. 05. 2015 / SORK pre OPIS

Písomné vyzvanie pre národný projekt  „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“ kód: OPIS-2014/2.1/11-NP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Publikované 24. 10. 2014 / SORK

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať