Program ECDL – iniciatíva na podporu počítačovej gramotnosti

Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie počítačovej gramotnosti a jej overovania.
Jadrom iniciatívy je program ECDL, v ktorom sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá stavia na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovanom do niekoľkých tematických oblastí. Tieto sú zhrnuté v sylabách ECDL.

Účastníka programu ECDL sprevádza programom ECDL medzinárodne uznávaný doklad Index ECDL.
Po úspešnom absolvovaní 4 modulov má účastník nárok na získanie Osvedčenia ECDL – Štart, po úspešnom absolvovaní všetkých siedmich modulov má účastník nárok na získanie ECDL certifikátu.
Program ECDL zaznamenáva celosvetovo značný rozmach, ktorý prekonal všetky očakávania. Systém je rešpektovaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačom. Podstatou veľkého úspechu systému ECDL vo svete je ponuka flexibilného, modulárneho programu, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

 • pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti, zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,
 • poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,
 • vytvoriť model pre výuku a tréning počítačových zručností,
 • podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítač (Certifikátu ECDL), ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL, je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú platnosť. Overovacie skúšky a testy sa zostavujú z neverejnej bázy otázok a testov  (Question and Test Base) a vyhodnocujú sa predpísanou metodikou. Predpísané testy je možné absolvovať len v akreditovaných testovacích centrách pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí.
Okruh základných vedomostí a zručností, ktoré musí absolvent ovládať a ich rozdelenie do tematických celkov vymedzuje sylabus ECDL.
Systém ECDL vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Základom riešenia problému bolo definovanie pojmu počítačová gramotnosť a stanovenie minimálneho okruhu znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií. Neskôr sa ukázala potreba rozvinúť systém ECDL aj pre kvalifikáciu na úvodnej, pokročilej a špecializovanej úrovni počítačovej gramotnosti.

Základné piliere systému ECDL sú:
Sylabus ECDL, ktorý definuje okruh základných vedomostí a zručností a štrukturuje ich do 7 modulov, ako aj sylaby ďalších častí programu ECDL
Manuálne bázy otázok a testov, ktoré sú sadami typizovaných otázok a úloh k témam určeným v základnom sylabe ECDL ako aj v ďalších sylaboch
Metodika overovania počítačovej gramotnosti: metodika testovania a vyhodnocovania, ktorá preukazuje zvládnutie predpísanej úrovne znalostí a zručností bez ohľadu na platformu, použité softvérové nástroje a konkrétne národné prostredie
Metodika administratívy a zabezpečovania kvality testovania
Súbor chránených názvov, ich skratiek a logo ECDL
Medzinárodne rešpektovaný súbor dokladov ECDL

Sylabus ECDL
Sylabus ECDL podrobne stanovuje okruh požadovaných základných znalostí a zručností potrebných pre využívanie osobných počítačov. Okruh základných znalostí a zručností delí do siedmich tematických celkov – modulov. Sylabus je softvérovo a hardvérovo nezávislý. Okruh znalostí určený modulom 1 je základom pre teoretický test. Teoretický test obsahuje otázky z každej z vymenovanej oblasti. Okruhy znalostí určené modulmi 2 až 7 sú základom pre praktické testy z príslušných oblastí. Každý test je potrebné zvládnuť na 75%. Maximálny čas na zvládnutie testu je stanovený na 45 minút.

Moduly základného programu ECDL:
1. Základy informačných technológií
2. Používanie počítača a správa súborov
3. Spracovanie textov (textový procesor)
4. Tabuľkový kalkulátor (tabuľkový procesor)
5. Databázový systém
6. Elektronická prezentácia
7. Informácie a komunikácia

Aktuálny záber požiadaviek na znalosti a zručnosti určuje Sylabus ECDL verzia 4.0 vydaný ECDL-F 1.5.2003.
Báza otázok a testov
Overovacie skúšky a testy sa vyberajú z bázy otázok a testov (Question and Test Base, skrátene QTB), ktorá je jednotná na celom svete. Zostavuje a schvaľuje ju ECDL-F. Báza otázok a testov je utajovaný súbor všetkých otázok a úloh, ktoré sa môžu na skúške vyskytnúť a podlieha lokalizácii pre daný štát. Za lokálnu verziu bázy zodpovedá národný garant. Pre každý modul (tematickú oblasť) existuje niekoľko samostatných sád overovacích otázok a úloh.
Konkrétny test pre daný modul sa vyberá náhodne pred konaním skúšky.
Pre každý z testov, okrem teoretického, si uchádzač môže podľa aktuálnej ponuky testovacích centier vybrať počítačovú platformu, v ktorej chce test absolvovať (napr. rôzne verzie Windows a produktov MS Office a pod.). Počítačové platformy pre SR schvaľuje Slovenská informatická spoločnosť.
Skúšky ECDL je potrebné absolvovať v priebehu troch rokov od dátumu prihlásenia sa do programu (od dátumu zakúpenia indexu ECDL). Skúšky je možné vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých testovacích centrách, prípadne aj v rôznych štátoch.

 

Doklady ECDL
Európsky vodičský preukaz na počítač (European Computer Driving Licence Certificate) potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval predpísané testy zo všetkých siedmich tematických okruhov, ktoré špecifikuje sylabus ECDL a testy boli vyhodnocované predpísanou metodikou.

Certifikát ECDL Štart (European Computer Driving Licence Certificate Start) , ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne zložil skúšky z ľubovoľných štyroch modulov sylabu ECDL. Certifikát Štart sa vydáva len na žiadosť uchádzača a nie je ekvivalentom Európskeho počítačového preukazu.
Na Slovensku obe osvedčenia vydáva Kancelária ECDL na základe výsledkov z testov zapísaných v indexe ECDL (ECDL Skills Card), ktorý si uchádzač zakúpil pri zaregistrovaní sa do programu ECDL v niektorom akreditovanom testovacom centre. Do indexu ECDL sa zapisujú všetky úspešne vykonané skúšky z jednotlivých modulov.
Všetky uvedené doklady majú časovo neobmedzenú platnosť.

Doklady Certifikát ECDL a index ECDL sú medzinárodne rešpektované dokumenty vo všetkých štátoch využívajúcich systém ECDL podľa miery jeho rozšírenia v príslušnom štáte.

Garanti systému ECDL a jeho rozšírenie
Vlastníkom systému ECDL (European Computer Driving Licence Concept), medzinárodným garantom a najvyšším riadiacim orgánom systému ECDL je Nadácia ECDL – ECDL Foudation, Ltd. (skrátene ECDL-F) so sídlom v Dubline. ECDL Foudation bola založená v Írsku v roku 1997 Európskym združením odborných informatických spoločností The Council of European Professional Informatics Societes (CEPIS).
V Európe je vyššie uvedený kvalifikačný program v oblasti informačných technológií etablovaný pod názvom European Computer Driving Licence program, v ostatných štátoch sveta je zavedený pod názvom International Computer Driving Licence program, skrátene ICDL. V súčasnosti je ECDL/ICDL vedúcim svetovým certifikačným programom v oblasti počítačov. Program ECDL sa začal pripravovať v rámci CEPISu s podporou Európskej komisie v r. 1995.

História ECDL

The Council of European Professional Informatics Societes (CEPIS) v roku 1995 prevzal myšlienku úspešného fínskeho vzdelávacieho programu CDL v oblasti IT a vytvoril pracovnú skupinu, ktorú podporovala (financovala) Európska komisia a ktorej úlohou bolo zistiť ako zvýšiť úroveň zručností v oblasti IT v Európe. Ešte počas roku 1995 pracovná skupina vyvinula pilotnú verziu európskeho projektu. Začiatkom roku 1996 bola zavedená vo Švédsku do praxe jeho zdokonalená verzia pod názvom European Computer Driving Licence (ECDL). Úspech a prijatie ECDL vo Švédsku vyústili do programu, ktorý sa rozšíril po celej Európe a následne prerazil ako International Computer Driving Licence do ostatného sveta.
ECDL/ICDL program riadi na globálnom princípe European Computer Driving Licence Foundation, Ltd. (ECDL-F). Bola založená v roku 1997 ako nezisková organizácia, ktorej cieľom je dvíhať úroveň základných znalostí o informačných technológiách a základných zručností pri využívaní osobných počítačov na globálnom princípe a poskytovať medzinárodne uznávanú certifikáciu. ECDL-F udeľuje licenciu ďalším organizáciam, ktorých úlohou je sprostredkovávať program a vytvárať testovacie centrá v každom štáte, pričom sa musia dodržovať striktné štandardy zabezpečenia kvality.
Kostrou programu je Sylabus ECDL/ICDL. Ten vymenúva fakty, ktoré musí uchádzač vedieť a zručnosti, ktoré musí zvládať na to, aby dosiahol Certifikát ECD/ICDL. Sylabus vyvinul ECDL-F na základe podnetov od 250 000 počítačových profesionálov pracujúcich v priemysle, školení, vzdelávaní a v štátnej správe. Sylabus je navrhnutý tak, aby zabezpečoval značnú informovanosť o používaní počítača v dnešnej spoločnosti ako v osobnom tak i v pracovnom živote.
ECDL-F spravuje sylabus a koordinuje pravidelné aktualizácie tak, aby zabezpečila, že program ECDL/ICDL na certifikáciu kvalifikovanosti v zručnostiach pri práci s počítačom neustále zodpovedá aktuálnym trendom a praktikám.

Súčasnosť ECDL

Pracovná skupina Európskej komisie ESDS (Employment and Social Dimension of the Information Society) odporučila Európskej komisii, aby uznala ECDL ako vhodný akreditačný systém na overovanie základných znalostí IT, ktorý spĺňa podmienky stanovené v Akčnom pláne eEurope2002. Systém ECDL vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce so zisťovaním a preukazovaním schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako odpoveď na potrebu jednotnej kvalifikácie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Základom riešenia problému bolo definovanie pojmu počítačová gramotnosť a stanovenie minimálneho okruhu znalostí, ktoré sú potrebné na efektívne využívanie základných informačných technológií. Neskôr sa ukázala potreba rozvinúť systém ECDL aj pre kvalifikáciu na úvodnej, pokročilej a špecializovanej úrovni počítačovej gramotnosti

Prínos ECDL

Systém ECDL je uznávaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačom. Podstatou veľkého úspechu systému ECDL vo svete je ponuka flexibilného, modulárneho programu, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

 • pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti, zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,
 • poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne uznaným dokladom,
 • vytvoriť model pre výučbu a tréning počítačových zručností,
 • podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Jednotlivcom poskytuje ECDL:

 • celoeurópsky rešpektovaný Certifikát ECDL,
 • formálne preukázateľnú úroveň schopností práce s počítačom,
 • zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,
 • mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete,
 • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností v oblasti IT.

Zamestnávateľom poskytuje:

 • garanciu určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov a u uchádzačov,
 • zhodnotenie investícii do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej organizácii,
 • zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov pri práci s výpočtovou technikou,
 • zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu moderných technológií,
 • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu.

ECDL na Slovensku

Organizačný model systému ECDL na Slovensku
Držiteľom licencie ECDL na Slovensku a jeho garantom je od 01.10.2003 Slovenská informatická spoločnosť (skrátene SISp). SISp zaviedla na Slovensku základný program ECDL, t.j. ECDL Core. Testovanie ECDL prebieha na základe najnovšieho sylabu ECDL verzie 4.0 a najnovšej manuálnej bázy otázok a testov verzie 4.0 . Skúšky možno vykonávať jednak v slovenskom jazyku v slovenskom alebo českom softvérovom prostredí a jednak v anglickom jazyku v anglickom softvérovom prostredí.
Riadiacim orgánom SISp a teda aj najvyšším rozhodovacím orgánom pre systém ECDL na Slovensku je Výkonný výbor SISp (VV SISp). Jeden z jeho členov je poverený koordinovaním, dohľadom nad činnosťou ECDL na Slovensku a nad výkonom rozhodnutí VV SISp pre systém ECDL na Slovensku. Administratívu ECDL na Slovensku a komunikáciu s klientmi zabezpečuje Kancelária ECDL.
Akreditáciu pre subjekty vykonávajúce testovanie ECDL, akreditáciu pre miestnosti na testovanie ECDL, akreditáciu pre skúšobných komisárov ECDL a pre softvérové platformy využívané pri testoch ECDL udeľuje VV SISp na základe príslušných žiadostí o akreditáciu.
Žiadosti o akreditáciu sa podávajú na určených formulároch v Kancelárii ECDL. Požiadavky na akreditáciu vyššie uvedených prvkov systému ECDL a priebeh akreditačného procesu sú zverejnené v plnom znení na národnej webovej stránke http://ecdl.sk .

Akceptácia systému ECDL na Slovensku
Vzhľadom na narastajúcu akceptáciu programu ECDL vo svete a aj vo verejnej správe viacerých štátov, ako aj s ohľadom na pozitívne výsledky pilotného projektu, sa kvalifikačný program ECDL na Slovensku stal súčasťou viacerých koncepčných štátnych materiálov. Tak napr. v akčných plánoch pre implementáciu Lisabonskej stratégie s názvom Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do doku 2010, ktoré schválila vláda SR 13.07.2005, sú v oblasti pre vedu a techniku uvedené úlohy, ktorých cieľom je efektívna elektronizácia verejnej správy, t.j. zabezpečenie kvalitného vybavenia vo verejnej správe informačno-komunikačnými technológiami a zvýšenie informatickej gramotnosti pracovníkov v štátnej správe. Časová postupnosť krokov bola určená tak, aby sa dosiahli tieto ciele:
– do 31. 08. 2006 minimálne 8 000 štátnych zamestnancov bude mať certifikát ECDL – Štart
– do 31. 12. 2008 všetci štátni zamestnanci budú mať certifikát ECDL – Štart.
Národná rada SR schválila zákon 231/2006 Z. z. , ktorý s účinnosťou od 1.6.2006 ukladá zamestnancom v štátnej službe vyššie uvedené povinnosti.
Systém ECDL na Slovensku sa od jeho uvedenia pre verejnosť v júni 2004 priaznivo rozvíja.

Dopytovo orientovaný projekt Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva kultúry SR a organizácií v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR za účelom získania Osvedčenia ECDL – Štart.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Riadiacim orgánom finančnej pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na realizáciu projektu získalo Ministerstvo kultúry  SR nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu http://www.esf.gov.sk/

Vďaka tejto podpore budú môcť zamestnanci MK SR  a organizácií v jeho priamej zriaďovateľskej pôsobnosti absolvovať kurzy a testy ECDL zadarmo.

Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov za účelom zdokonaľovania a rozširovania si vedomostí v oblasti počítačovej gramotnosti, pričom cieľom je získanie Osvedčenia  ECDL – Štart.
Hlavný cieľ je v súlade so zameraním opatrenia č. 2.1, ktorým je podpora realizácie vzdelávacích aktivít pre inštitúcie verejného a  súkromného sektora v  súvislosti s  potrebami trhu práce v bratislavskom regióne.
Hlavná aktivita projektu – vzdelávanie zamestnancov štátnej správy v oblasti IT zručností – je plne v súlade so špecifickým cieľom výzvy č. 4 „Podpora ďalšieho vzdelávania školenia zamestnancov  štátnej a verejnej správy.“
Projekt prispeje k napĺňaniu globálneho cieľa Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3, ktorým je „Zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov.“
Projektové aktivity sú naplánované na obdobie šiestich mesiacov, od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, z toho tri mesiace budú prebiehať prípravné školenia na získanie Osvedčenia ECDL – Štart. Preškolených bude 120 zamestnancov v štátnej a verejnej službe MK SR a organizácií v jeho priamej zriaďovateľskej pôsobnosti so sídlom v bratislavskom regióne.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať