Regionálny operačný program

Logo Regionálny operačný program

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

ROP prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov (OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) pomáha dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej spoločnosti. ROP taktiež prispieva k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvyšuje atraktivitu jednotlivých regiónov pre zahraničné investície, čím prispieva k plneniu priorít Národného programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.

Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007. Dňa 2.8.2011 EK schválila verziu 2 Regionálneho operačného programu. Predmetný programový dokument je uvedený  na internetovej stránke www.ropka.sk.

Riadiacim orgánom pre ROP (RO pre ROP) je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Projekty v rámci ROP sú spolufinancované Európskou úniou z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkový finančný príspevok EÚ na Regionálny operačný program je 1 554 503 927 EUR.

ROP sa realizuje prostredníctvom prioritných osí, ktoré sa ďalej členia na opatrenia. Tieto postupy sú podrobne rozpracované v Programovom manuáli ROP  (PM ROP), ktorý je uvedený na internetovej stránke http:///dokumenty-na-stiahnutie. PM ROP je záväzným programovým dokumentom Riadiaceho orgánu pre ROP.  PM ROP poskytuje základné informácie o všeobecných podmienkach oprávnenosti pre realizáciu intervencií v rámci ROP, charakterizuje jednotlivé opatrenia, definuje oprávnené územia (miesta realizácie projektov) a ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu, popisuje koordináciu a hodnotenie prínosu ROP k napĺňaniu cieľov horizontálnych priorít, rozpracováva podrobnejšie finančný plán a informuje o procese hodnotenia a výberu projektov. PM ROP schvaľuje štatutárny orgán Riadiaceho orgánu pre ROP. PM ROP je platný počas celej doby implementácie ROP. V prípade vzniku okolností majúcich vplyv na obsah PM ROP, Riadiaci orgán pre ROP aktualizuje PM ROP a jeho zaktualizované znenie bezodkladne uverejňuje na internetovej stránke www.ropka.sk. Na stránke www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie sa nachádzajú aj riadiace dokumenty ako sú Príručka pre žiadateľa/prijímateľa, Harmonogram výziev, Inštrukcie Riadiaceho orgánu a pod.

Zoznam prioritných osí ROP:

V rámci ROP Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zabezpečujeprioritnú os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“ – opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“ a prioritnú os 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“.

 

Regionálny operačný program, prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“

Opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“

Hlavným cieľom opatrenia 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“ je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu.

V Programovom manuáli ROP (PM ROP), ktorý je uvedený na internetovej stránke www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie sú v rámci opatrenia 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“  podrobné uvedené oprávnené aktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia ako aj oprávnené územie (miesto realizácie projektov). V časti „Finančný plán opatrenia“ je uvedený celkový finančný príspevok EÚ a štátneho rozpočtu SR na opatrenie 3.1, ktorý je vo výške 158 823 529 EUR a taktiež je v tejto časti uvedená štruktúra financovania projektov podľa typu prijímateľa.

  • Prijímateľ – sektor verejnej správy (územná samospráva) je spolufinancovaný 85 % z prostriedkov EÚ (z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5% z regionálnych a lokálnych rozpočtov.
  • Prijímateľ –  sektor verejnej správy (organizácie štátnej správy) je spolufinancovaný 85 % z prostriedkov EÚ (z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a 15 % zo štátneho rozpočtu SR.

Zoznam schválených projektov Ministerstva kultúry SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“, opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“:

  • Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 981 500,74 EUR, projekt realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Bojnice, okres Prievidza. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012004401 bola podpísaná dňa 22.12.2010.
  • Rekonštrukcia budovy SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 1 905 851,34 EUR, projekt realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Martin, ul. Andreja Kmeťa 20. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012004501 bola podpísaná dňa 22.12.2010.
  • Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 2 486 602,47 EUR, projekt realizuje Múzeum Slovenského národného povstania  (M SNP) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Banská Bystrica, ul. Tulská 39. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012004601 bola podpísaná dňa 22.12.2010.
  • Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 1 862 593,06 EUR, projekt realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Levoča, ul. Mäsiarska 18. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005201 bola podpísaná dňa 14.3.2011 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) dňa 1.4.2011.
  • Zriadenie regionálneho centra v Košiciach, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 1 961 254,48 EUR, projekt realizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) –  subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Košice, ul. Mäsiarska 52. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005301 bola podpísaná dňa 14.3.2011 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) dňa 1.4.2011.
  • Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 2 486 156,17 EUR projekt realizuje Slovenské technické múzeum (STM) –  subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Prešov, ul. Solivarská 11559. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005401 bola podpísaná dňa 14.3.2011 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk) dňa 1.4.2011.
  • Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi, číslo výzvy ROP-3.1-2013/01, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 2 489 990,44  EUR,  projekt realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR), miesto realizácie projektu – Sereď, okres Galanta. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005601 bola podpísaná dňa 28.10.2014.

 

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať