Programové obdobie 2004 – 2006

Príležitosti pre MK SR:

OP Základná infraštruktúra – priorita č. 3 Lokálna infraštruktúra

  • opatrenie č. 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch, podopatrenie č. 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry
  • opatrenie č.3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
  • opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí

SOP Priemysel a služby – priorita č. 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

  • opatrenie č. 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
  • priorita č. 2 Rozvoj cestovného ruchu
  • opatrenie č. 2. 1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu

JPD Cieľ 2 – Bratislavský kraj – priorita č. 1 – Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj cieľovej oblasti

  • opatrenie č. 1.4 Podpora spoločných služieb v oblasti CR a rekreácie
  • opatrenie č. 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva

Interreg III príp. OP Základná infraštruktúra – priorita č. 3, opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej spolupráce
SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – priorita č. 2, opatrenie č. 2.3 Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí, podopatrenie č. 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
SOP Ľudské zdroje – priorita č. 3 – Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce

  • opatrenie č. 3.1 – Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach
  • opatrenie č. 3.2 – Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

JPD Cieľ 3 – Bratislavský kraj – priorita č. 2 – Rozvoj celoživotného učenia a podpora výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov.

Aktivity MK SR:

Equal – Zastúpenie MK SR v externých pracovných orgánoch:
Rada vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami – MK SR je prizývaným členom (MK SR zastupuje minister)
Koordinačná porada podpredsedu vlády D. Čaploviča – účasť MK SR
– od októbra 2004 zasadnutia na Úrade vlády SR s cieľom vzájomnej informovanosti o nových skutočnostiach, hlavne o aktuálnych problémoch súvisiacich s predvstupovou a povstupovou pomocou EÚ.
Národný monitorovací výbor pre CSF (zriadený riadiacim orgánom pre CSF – MVRR SR) – účasť MK SR
Riadiaca komisia pre komunitnú iniciatívu Interreg III B CADSES

Prehľady:

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať