Operačný program Informatizácia spoločnosti

PRIORITNÁ OS 2     Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
OPATRENIE 2.1       Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (ďalej len „OPIS PO2“) má za cieľ skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácie a dobudovania infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Po revízii operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 v marci 2011 je realizovaná prostredníctvom jedného opatrenia: Opatrenie 2.1. „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“.

Nastavenie tohto cieľa je reakciou štátu a jeho inštitúcií na realitu globálnej informačnej revolúcie. Táto mení nielen spôsoby sprostredkovania informácií, ale aj samotné princípy fungovania spoločnosti a spôsob života jednotlivcov. Je preto nevyhnutné, aby sa v reakcii na tento vývoj zmenili aj princípy fungovania pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku, ktorých základným kapitálom sú práve zhromaždené informácie o prírode, histórii a spoločnosti a s tým súvisiace metódy práce.

Od roku 2012 sú všetky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísané a účinné.

   

Názov projektu

Žiadateľ

Schválená výška NFP (EUR)

Digitálna knižnica a digitálny archív

Slovenská národná knižnica v Martine

 49 572 033,60

Digitálna galéria

Slovenská národná galéria

 15 457 026,36

Digitálne múzeum

Múzeum

 27 576 538,32

Slovenského národného povstania

Digitálny pamiatkový fond

Pamiatkový úrad SR

 10 273 680,00

Digitálna audiovízia

Slovenský filmový ústav

 24 089 940,37

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Národné osvetové centrum

 23 072 112,16

Centrálny dátový archív

Univerzitná knižnica v Bratislave

 33 184 470,48

Dokumentačno- informačné centrum rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica Prešov

 1 913 406,46

Schválená výška NFP spolu

185 139 207,39

     

Viac informácií:

www.opis.gov.sk

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať