Regionálny operačný program

PRIORITNÁ   OS 3    Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
OPATRENIE   3.1.     Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY:

3.1a  Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových  a fondových inštitúcií

  • Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice,  číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120044, schválená výška NFP 981 500,74 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012004401, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské národné múzeum.
  • Rekonštrukcia budovy SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120045, schválená výška NFP 1 905 851,34 EUR. Zmluva o  NFP č. Z2213012004501, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské národné múzeum.
  • Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica, číslo výzvy ROP-3.1a-2009/01, kód ITMS 22130120046, schválená výška NFP 2 486 602,47 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012004601, bola MK SR podpísaná 22.12.2010. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Múzeum Slovenského národného povstania.

3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok

  • Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS  22130120052, schválená výška NFP 1 862 593,06 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005201, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské národné múzeum.
  • Zriadenie regionálneho centra v Košiciach, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS 22130120053, schválená výška NFP 1 961 254,48 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005301, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Ústredie ľudovej umeleckej výroby.
  • Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov, číslo výzvy ROP-3.1b-2009/02, kód  ITMS 22130120054, schválená výška NFP 2 486 156,17 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005401, bola MK SR podpísaná 14.03.2011. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR zo dňa 14.03.2011 realizuje organizácia v pôsobnosti prijímateľa – Slovenské technické múzeum.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV V RÁMCI VÝZVY ROP-3.1-2013/01

  • Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) 2 489 990,44 EUR. Zmluva o NFP č. Z2213012005601 bola MK SR podpísaná 28.10.2014. Projekt na základe Splnomocnenia MK SR realizuje Slovenské národné múzeum (SNM) – subjekt v pôsobnosti prijímateľa (MK SR). Miesto realizácie projektu – Sereď, okres Prievidza.

 

Názov projektu

Organizácia v pôsobnosti prijímateľa

Schválená výška NFP (EUR)

Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice

Slovenské národné múzeum

981 501,74

Rekonštrukcia budovy SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine

Slovenské národné múzeum

1 905 851,34

Rekonštrukcia a prestavba objektu MŠ na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania

2 486 602,47

Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej 18, v Levoči

Slovenské národné múzeum

1 862 593,06

Zriadenie regionálneho centra v Košiciach

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

1 961 254,48

Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum

2 486 156,17

Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi

Slovenské národné múzeum

2 489 990,44

Schválená výška NFP spolu

14  173 949,70

 

Schválené projekty MK SR v rámci ROP PO3, opatrenie 3.1

Viac informácií:

PRIORITNÁ OS 7, OPATRENIE 7.1.  Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Hlavným cieľom Opatrenia 7.1 je vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Alokovaná výška NFP v rámci Opatrenia 7.1 je 60 000 000 €. Do celkovej alokácie sú zahrnuté aj 3 národné projekty žiadateľa MK SR. Jednotlivé projekty MK SR budú realizované prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR – Slovenské technické múzeum, Štátna vedecká knižnica Košice a Štátne divadlo Košice.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV :

  • Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa), kód  žiadosti  NFP22170120018, schválená výška NFP 1 067 424,36 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa –  Slovenské technické múzeum.
  • Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia, kód žiadosti  NFP22170120016, schválená výška NFP 624 583,94 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa –  Štátna vedecká knižnica Košice.
  • Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice, kód  žiadosti  NFP22170120019, schválená výška NFP 3 603 128,21 EUR. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo MK SR podpísané 28.02.2012. Projekt bude realizovaný prostredníctvom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa –  Štátne divadlo Košice.

 

Názov projektu

Organizácia v pôsobnosti prijímateľa

Schválená výška NFP (EUR)

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

Slovenské technické múzeum

1 067 424,36

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia

Štátna vedecká knižnica Košice

624 583,94

Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice

Štátne divadlo Košice

3 603 128,21

Schválená výška NFP spolu

5 295 136,51

Schválené projekty MK SR v rámci ROP PO7

 

Viac informácií:

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať