Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 na tomto mieste zverejňuje zoznam najčastejších otázok k vyhlásenej výzve na centralizovanú podporu – kód výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49

1. S kým môžeme konzultovať prípadné nejasnosti ohľadne žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku?
Všeobecná emailová adresa pre otázky vzťahujúce sa k aktuálnym vyhláseným výzvam je soiroppo3@culture.gov.sk.  V prípade otázok k výzve zasielaných emailom nezabudnite minimálne v kópii uviesť emailovú adresu soiroppo3@culture.gov.sk. Telefonicky je možné otázky prekonzultovať so zamestnancami Sprostredkovateľského orgánu pre IROP prioritná os 3 – pozri kontakty odboru implementácie resp. odboru kontroly a metodiky.

Konkrétne otázky k verejnému obstarávaniu môžete konzultovať:

PhDr. Marián Kocan, tel.: 02 20 482 808

e-mail: marian.kocan@culture.gov.sk

2. V koľkých vyhotoveniach je fyzicky potrebné odovzdať kompletnú Žiadosť o NFP spolu s prílohami?
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky relevantné prílohy žiadosti o NFP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.  V prípade  technických príčin, ak nie je možné predložiť doklady prostredníctvom ITMS2014+ sa tieto môžu predložiť buď do e-schránky SO alebo  fyzicky písomnou formou v počte 1x originál a 2x kópia na adresu určenú vo výzve. Originál a kópia žiadosti a jej príloh sa predkladajú osobitne zviazané v hrebeňovej väzbe a označené ako „originál“ alebo „kópia“. Pri prílohách je potrebné dodržiavať ich poradie, tak ako uvádza tabuľka v článku 3.1.3 Zoznam povinných príloh Žiadosti o NFP“ príručky pre žiadateľa o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku.  Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ je povinný predložiť v písomnej forme aj originál aj kópiu ŽoNFP vrátane príloh (teda 3xŽoNFP = 1x originál + 2x kópia, všetko vrátane príloh).
Žiadateľov upozorňujeme, že vyplnené elektronické verzie príloh tabuľkových formátov (koncovka súborov „.xlsx“, napr. podrobný rozpočet projektu, finančná analýza) je potrebné predložiť prostredníctvom ITMS2014+ aj v ich originálnom formáte bez dodatočného zabezpečovania zošita, hárka alebo bunky/buniek.

3.  Aká je minimálna a maximálna výška poskytnutého príspevku?
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku v zmysle predmetnej výzvy je 1 milión EUR.  Maximálna výška nenávratného finančného príspevku  nesmie  prekročiť 18 mil. EUR .

4. Aké sú oprávnené výdavky projektu?
Oprávnené výdavky sú presne definované v prílohe č. 4 výzvy Podmienky oprávnenosti výdavkov.  Platí, že všetky výdavky musia byť v súlade so všetkými podmienkami výzvy. Je potrebné si uvedomiť, že oprávnenosť aktivít projektu a výdavkov sa viaže výlučne na špecifický cieľ 3.1 prioritnej osi č. 3 IROP – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

5. Aké sú spôsoby financovania projektu?
V zmysle vyhlásenej výzvy (kapitola 2.6 – Spôsob financovania projektu) je stanovený spôsob financovania jednotlivých projektov, t.j. predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia. Uvedený spôsob financovania bude stanovený v Zmluve o poskytnutí NFP. V zmysle Systému finančného riadenia EŠIF (vzor zmluvy podľa CKO )  Systém zálohových platieb sa pre projekty v rámci tejto výzvy neuplatňuje.

6. Je možné  kreatívne centrum realizovať v okresnom meste?

Cieľom aktuálne vyhlásenej výzvy je vybudovanie kreatívnych centier na funkčnom území krajských miest (na území ÚMR). Presné vymedzenie oprávneného miesta realizácie projektu je podrobne uvedené v prílohe č. 8 výzvy, kde sú presne vymedzené územia, na ktorých môžu kreatívne centrá vzniknúť. Uvedená požiadavka vyplýva z nastavenia OP IROP pre prioritnú os č. 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

7. Oprávneným územím pre realizáciu projektu v rámci výzvy centralizovanej podpory sú katastrálne územia obcí vymenovaných v prílohe č. 8 tejto výzvy. Okrem týchto území nie je možné realizovať projekt na žiadnych iných územiach Slovenskej republiky?

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Fyzická infraštruktúra kreatívnych centier musí byť v súlade so stratégiou RIUS a UMR lokalizovaná v území udržateľného mestského rozvoja  (mestských funkčných             oblastiach krajských miest). Presné vymedzenie oprávneného miesta realizácie projektu je podrobne uvedené v prílohe č. 8 výzvy,  kde sú presne vymedzené územia, na ktorých sa môže projekt realizovať. Realizácia projektov mimo týchto  vyčlenených území nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku.

8. Bude vyhlásená v rámci operačného programu IROP (Kreatívne centrá) aj iná výzva, kde budú oprávnené aj iné mestá/obce ako len tie, ktoré sú uvedené v aktuálnej výzve?

V aktuálne vyhlásenej výzve na budovanie kreatívnych centier je možné budovať kreatívne centrá výlučne na území mestskej funkčnej oblasti krajských miest. Uvedená požiadavka vyplýva z nastavenia OP IROP pre prioritnú os č. 3    Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. V súčasnej dobe nepredpokladáme vyhlásenie ďalšej výzvy so zmenenými podmienkami pre oprávnenosť miesta realizácie projektu.

9. Je oprávneným žiadateľom aj verejná vysoká škola zriadená zákonom ?

Verejná vysoká škola je oprávneným žiadateľom v rámci vyhlásenej výzvy.

10. V prílohe č. 3 Merateľné ukazovatele je uvedený ukazovateľ P0091  Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, aká je minimálna hodnota uvedeného ukazovateľa?

V zmysle prílohy č. 3 Merateľné ukazovatele v rámci ukazovateľa P0091  Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch žiadateľ uvedie možný počet vzniknutých pracovných miest v podnikoch, ktoré využijú služby kreatívneho centra. Ministerstvo kultúry nestanovilo minimálnu hodnotu ukazovateľa, stanovenie hodnoty ukazovateľa je v kompetencii každého žiadateľa. Nakoľko je však ukazovateľ povinný, predpokladá sa uvedenie hodnoty odlišnej od hodnoty 0.

11. Existujú nejaké hodnotiace kritériá, ktoré by favorizovali projekty v prípade stanovenia určitej hodnoty ukazovateľov?

Výzva pri merateľných ukazovateľoch nestanovuje žiadne minimálne hodnoty, nastavenie hodnôt ukazovateľov nechávame na samotných žiadateľoch. Hodnotiace kritériá sú zverejnené spolu s výzvou, nájdete ich ako prílohu č. 6 k výzve. Dávame do pozornosti, že rozlišovacím kritériom, ktoré bude rozhodovať v prípade rovnosti bodov viacerých žiadostí o NFP na hranici alokácie, je pomer celkových oprávnených výdavkov bez DPH voči celkovému počtu služieb, ktoré bude KC poskytovať. Ďalej sú v kritériách zadefinované príslušné bodové hodnoty, ktoré môže projekt získať za realizáciu jednotlivých služieb.

12. V povinných indikátoroch uvádzate uviesť zamestnanosť, do ktorej sa podľa poznámky v zátvorke nezapočítavajú zamestnanci podieľajúci sa na implementácii.

Má tento indikátor prijímateľ vyhodnocovať tak, že odhadne výlučne počet vzniknutých pracovných miest v podnikoch, ktoré využijú služby kreatívneho centra? Alebo sa započítavajú aj zamestnanci kreatívneho centra, ktorých pozície prirodzene vzniknú za účelom riadenia KC a poskytovania služieb KC?

Zamestnanci kreatívneho centra, ktorých pozície vzniknú za účelom riadenia kreatívneho centra alebo poskytovania služieb sa do tohto indikátora nezarátavajú. Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. V zmysle tohto cieľa je našou snahou podporiť nárast zamestnanosti v podporených podnikoch.  Tento ukazovateľ sa vypočíta ako rozdiel počtu pracovných miest v podniku pred realizáciou projektu a po dokončení projektu (pracovníci zamestnaní pre implementáciu projektu sa nepočítajú).  Žiadateľ uvedie možný počet vzniknutých pracovných miest v podnikoch, ktoré využijú služby kreatívneho centra. Plnenie tohto merateľného ukazovateľa sa sleduje po ukončení realizácie projektu.

13. Merateľný ukazovateľ P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – zahŕňa tento ukazovateľ aj zamestnancov Kreatívneho centra (s výnimkou interného riadenia projektu)? Alebo sa vzťahuje ukazovateľ len na vytvorené miesta v podnikoch cieľovej skupiny?

Merateľný ukazovateľ nezahŕňa zamestnancov Kreatívneho centra, je to ukazovateľ, ktorý sa týka výlučne vytvorených pracovných miest na „tretej úrovni“,  tzn. miest vytvorených subjektmi KKP, ktoré  prijali pomoc formou jednotlivých služieb.

14. Súvisí výška žiadaného príspevku s počtom novoprijatých zamestnancov?

V rámci hodnotiacich kritérií nie je priamo prepojené kritérium týkajúce sa výšky žiadaného príspevku a počtu novoprijatých zamestnancov.

15. Kde je možné v čase prípravy žiadosti o poskytnutie NFP nájsť sankčný mechanizmus k neplneniu merateľných ukazovateľov?  Predovšetkým s ohľadom na tie s príznakom rizika.

Sankčný mechanizmus bude uvedený v Zmluve o NFP a v Príručke pre prijímateľa.  Jednoduchým spôsobom vyjadrené znamená, že sankčný mechanizmus v prípade merateľných ukazovateľov s príznakom rizika môže MK SR uplatňovať pri nedosiahnutí 50% hranice. V tomto je výhoda merateľných ukazovateľov s príznakom rizika, nakoľko splnenie takéhoto ukazovateľa (a samozrejme jeho odôvodnenie nesplnenia) nemusí viesť k udeleniu sankcie. Počet vytvorených pracovných miest považujeme za jeden z ukazovateľov, ktorých splnenie nie je v priamej zodpovednosti žiadateľa, preto sme ho zadefinovali ako s príznakom rizika.

16. Právoplatné stavebné povolenie – je podmienka, aby  v čase podania ŽoNFP bolo stavebné povolenie aj právoplatné – alebo je možnosť predložiť pri podaní ŽoNFP ohlásenie a v rámci dožiadania doplniť túto prílohu? 

K podaniu žiadosti o NFP nie je potrebné predkladať stavebné povolenie, predkladá sa projektová dokumentácia, ktorá vstupuje do stavebného konania. Ak bude projekt realizovaný na základe ohlásenia drobnej stavby, predkladá sa súhlasné oznámenie stavebného úradu k uskutočneniu stavby. Právoplatné stavebné povolenie sa predkladá k podpisu zmluvy o NFP.

17. Uznesenie zastupiteľstva o schválení spolufinancovania – je potrebné aby sa zastupiteľstvo uskutočnilo pred podaním ŽoNFP  alebo je možné doplnenie v rámci dožiadania?

Uznesenie zastupiteľstva má byť pred podaním žiadosti o NFP.

18. Partneri projektu – teda spolupracujúce organizácie – je niekde vo výzve presne definovaná predpísaná právna forma partnerov projektu ?  V modeli centralizovanej podpory sa nachádza jedna formulka  o právnej forme: MK SR, samospráva a ich podriadené inštitúcie, školy, n. o. a  iné 

Vyhlásená výzva nepracuje s pojmom partner. V modeli sú uvedené typy partnerstiev ako príklad fungovania v budúcnosti. Pre naše účely však oficiálne partnerstvo projektu v zmysle fondových pravidiel neexistuje, partner je vlastne dodávateľ služieb projektu.

19.   Vnímame správne nastavenie Času plnenia:

a) k dátumu ukončenia realizácie projektu – ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, zdokumentované v termíne podania záverečnej monitorovacej správy;

b) po ukončení realizácie projektu – po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu, zdokumentované v termíne podania následnej monitorovacej správy?

Čas k dátumu ukončenia realizácie projektu sa myslí po ukončení fyzickej realizácie projektu. Po ukončení realizácie projektu je ukazovateľ,  ktorý sa bude sledovať na konci 5 ročného obdobia udržateľnosti.

20. Je postačujúce, ak na preukázanie splnenia podmienky oprávnenosti žiadateľa (podmienka č. 22 výzvy) – pre prípad, kedy žiadateľ nie je výlučným vlastníkom, ani nemá vo svojej správe nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť pre potreby Kreatívneho centra (KC), t. j. na účel realizácie projektu a neskoršie fungovanie KC v súlade s podmienkami uvedenej výzvy – žiadateľ predloží k žiadosti o NFP ako Prílohu č. 11 (Doklad preukazujúci majetkovoprávne vzťahy – oprávnenie žiadateľa užívať predmetnú nehnuteľnosť na účely projektu)

            a) platnú a účinnú zmluvu o budúcej nájomnej zmluve alebo

b) platnú nájomnú zmluvu s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti v závislosti od schválenia žiadosti o NFP na realizáciu projektu budovania KC,

           pričom

c) na každý objekt/ budovu bude uzatvorená osobitná nájomná zmluva/ zmluva o budúcej nájomnej zmluve a

d) doba trvania nájomného vzťahu bude minimálne 10 rokov od začiatku realizácie projektu?

V rámci povinnej prílohy č. 11 žiadateľ predkladá platnú nájomnú zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti v závislosti od schválenia ŽoNFP. Je na rozhodnutí žiadateľa, či na každú budovu (objekt) bude uzatvorená osobitná nájomná zmluva, alebo budú nehnuteľnosti vo vlastníctve jedného subjektu predmetom jednej nájomnej zmluvy.

Doba trvania nájomného vzťahu by mala pokrývať lehotu, ktorá nám vyplýva z vyhlásenej výzvy, t.j. že účel KC má byť plnený počas obdobia 10 rokov od začatia poskytovania služieb KC. Odporúčame preto, zadefinovať lehotu na prenájom aby pokryla uvedené obdobie.

21. Pre prípad, kedy žiadateľ nie je výlučným vlastníkom, ani nemá vo svojej správe nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť pre potreby Kreatívneho centra (KC), t. j. na účel realizácie projektu a neskoršie fungovanie KC v súlade s podmienkami uvedenej výzvy – žiadateľ predloží k žiadosti o NFP ako Prílohu č. 11 platnú nájomnú zmluvu s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti v závislosti od schválenia žiadosti o NFP na realizáciu projektu budovania KKC (doba trvania nájomného vzťahu bude minimálne 10 rokov od začiatku realizácie projektu), môže žiadateľ prevádzkovať infraštruktúru kreatívneho centra prostredníctvom tretieho subjektu?

Išlo by o zmluvný vzťah zohľadňujúci podmienku č. 2. 8. 1. (prevádzková alebo koncesná zmluva).

Áno, je možné, aby žiadateľ prevádzkoval infraštruktúru kreatívneho centra prostredníctvom tretieho subjektu  v prípade, že zabezpečí takéto prevádzkovanie v súlade so všeobecnými podmienkami pre prevádzkové a koncesné zmluvy viď ods. 2.8.1 Podmienka zabezpečenia prevádzkovania infraštruktúry Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku . Celý rad vzniknutých zmlúv musí byť kompatibilný a uzavretý v súlade s platnou legislatívou. Je však otázne, či je takýto model vhodný a nie je možné nájsť lepší model fungovania.

22. Môže mesto ako oprávnený žiadateľ podať 2 žiadosti o NFP (obe by boli v oprávnenom území, s budovami zakotvenými v strategických dokumentoch atď.)?

Áno, mesto ako oprávnený žiadateľ môže podať 2 žiadosti o NFP, avšak na odlišné predmety projektu.

23. Ak je prenájom priestorov v čase, keď nebude postavené fyzické KCN, oprávnený výdavok, môže byť tento  prenajatý priestor (+ technológie) mimo KCN? Môžeme jednoducho vysúťažiť dodávateľa služby – programu (napr. hĺbkotlač) už v roku 2020 a program bude v roku 2020 prebiehať u nich v dielni, s ich technológiou a lektormi? – ide o priestor mimo KCN. Otázka je teda, či môže byť miesto realizácie služieb/programov počas rekonštrukcie budov aj inde ako v plánovanom KNC? A ešte: Programy teda môže KCN začať ponúkať dňom začatia stavby KCN?

V zmysle usmernenia 1 by malo platiť, že výdavky na aktivitu 2 sú oprávnené až odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Zároveň platí, že ak priestory KC ešte nie sú vhodné na poskytovanie služieb, tieto služby môžu byť zabezpečované alternatívnym spôsobom, t.j. ako externá služba alebo vo vlastnej réžii avšak v prenajatých priestoroch.

Je však potrebné dobre zdôvodniť nevyhnutnosť tohto postupu. Primárne by mali byť programy realizované v KC.

24. Ako postupovať vo finančnej analýze, keď žiadateľ ešte nie je platcom DPH, ale počas realizácie projektu sa ním automaticky stane?

Ak sa dá pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať, že sa žiadateľ stane zdaniteľnou osobou, potom je potrebné tak vo finančnej analýze ako aj  v rozpočte projektu uvažovať s tým, že DPH nebude oprávneným výdavkov, a teda ani súčasťou obstarávacej ceny.

25. V prípade zaradenia položky stavebný dozor do rozpočtu – je nevyhnutné mať spravený prieskum trhu alebo je možné sa riadiť podľa zadania Pr. č. 4 Podmienky oprávnenosti výdavkov, kde sa uvádza maximálny  limit 0,8% zo stavebných výdavkov a uvádzať do rozpočtu túto sumu?

Percentuálne limity nemožno použiť ako spôsob preukázania výdavku v rozpočte projektu. Takto je možné preukázať oprávnenosť výdavkov len pri finančných (EUR) limitoch. Výdavky na stavebný dozor bude teda potrebné stanoviť inak – prieskumom trhu a pod.      

26. Môže byť projekt interiéru súčasťou projektovej dokumentácie? Budeme mať teda rozpočet (+ výkaz výmer) stavby a častí (napr. toalety) + technológií (napr. javisko) pevne spätých s priestorom. Zároveň budeme mať rozpočet v rámci projektu interiéru (rovnako aj výkaz výmer, text + nákresy).

Projektová dokumentácia k  interiéru nie je oprávneným výdavkom v zmysle Prílohy č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov ŽoNFP. K výdavkom na interiérové vybavenie je potrebné v zmysle Príručky pre žiadateľa vykonať prieskum trhu. Podobne sa prieskum trhu musí vykonať pre všetky položky v rozpočte s výnimkou rozpočtu stavby, kde je postačujúce predložiť nacenený výkaz výmer.

27. Je potrebné dokazovať relevantnosť cien služieb, napr. stanovenie ceny prenájmu kaviarne v Kreatívnom centre, alebo cenu prenájmu stagu? A ak áno, akou formou?

V zmysle dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu (viď str. 27,28) sa vyžaduje opísať spôsob stanovenia, resp. kalkulácie ceny, kde o.i. je uvedené:  „Na účely podpory tejto ceny predloží žiadateľ/prijímateľ printscreen webovej stránky s nehnuteľnosťami…“

28. Budete posudzovať architektonickú súťaž a nasledujúce priame rokovacie konanie vedúce k projektovej dokumentácii ako relevantnú formu verejného obstarávania s možnosťou refundácie po podpise zmluvy o NFP?

Nedisponujeme detailmi  Vášho postupu pri architektonickej súťaži, avšak použitie postupu Priame rokovacie konanie, musí byť v zmysle  zákona o verejnom obstarávaní a podmienok EŠIF, relevantne odôvodnené.

29. Sú mzdové výdavky na architektov (zamestnanecký pomer na meste Nitra) pripravujúcich podklady k projektovej dokumentácii oprávneným výdavkom?

Mzdové výdavky na architektov ako popisujete, v zmysle Prílohy č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov ŽoNFP, nie sú oprávneným výdavkom.

30. Ako postupovať pri posudzovaní EHB/energetickej hospodárnosti budov/ a vyčíslení pri budovách, ktoré už desaťročia nefungujú a vyslovene len chátrajú. Pred 50 rokmi tam kúrili pevným palivom, vieme však vychádzať len z hypotetických hodnôt.

Takéto posúdenie môže vypracovať odborne spôsobilá osoba v oblasti energetickej certifikácie, alebo projektant, ktorý vypracoval dokumentáciu na stavebné povolenie. EHB by však mal vypracovať človek, ktorý sa vyzná v danej problematike a má skúsenosti v oblasti energetickej hospodárnosti budov (túto podmienku nespĺňajú všetci projektanti, ktorí EHB vypracujú). Všetky navrhnuté riešenia v EHB, ktoré sa zrealizujú sa neskôr odzrkadlia v energetickom certifikáte budov, ktorý je podľa zákona 555/2005 Z.z. povinný pri novostavbe, významnej obnove, predaji a prenajímaní budovy. Tento energetický certifikát už nemôže vyhotoviť projektant, ale iba odborne spôsobilá osoba v oblasti energetickej certifikácie.

Posledná aktualizácia: 26. februára 2021 / Branislav Gál

Zdieľať