Sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program,

Prioritná os 7 - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013


> Prioritná os 7 ROP

Prioritná os 7 Regionálneho operačného programu (ROP) prostredníctvom opatrenia 7.1, ktorého cieľom je „Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“, vytvára podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru v rámci víťazného projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013, ktorý je na základe uznesení vlády  Slovenskej republiky, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na národnej úrovni a strategicky významný projekt s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu.
Realizácia opatrenia 7.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 7 ROP, ktorým je „Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 - Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“.
Implementované investičné projekty sa orientujú hlavne na dobudovanie chýbajúcich funkcií kultúrnej infraštruktúry, s akcentom na jej zmodernizovanie a zásadným spôsobom rozvíjajú, inovujú a menia kultúrnu infraštruktúru mesta a regiónu. Sú založené prevažne na transformácií existujúcich budov a areálov na moderné, multifunkčné kultúrne priestory 21. storočia, s ohľadom na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

> Postavenie a úloha SO/RO

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre prioritnú os 7 ROP bol zriadený na Ministerstve kultúry SR (MK SR) ako samostatný odborný útvar dňa 1. apríla 2011 uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2.3.2011. Hlavnou úlohou SO/RO je zabezpečiť implementáciu národných investičných projektov v rámci Prioritnej osi 7 ROP „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ a vytvoriť tým podmienky pre realizáciu podujatí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK).
SO/RO vykonáva činnosti v súlade a v rozsahu splnomocnenia SO/RO na plnenie úloh Riadiaceho orgánu pre ROP.  

> Finančný plán prioritnej osi 7 ROP

Štruktúra financovania podľa prijímateľa

Verejné zdroje (v EUR)

Spolu (v EUR)

Súkromné zdroje

(informatívne)

ERDF

Štátny rozpočet SR

Regionálne a lokálne rozpočty

67 447 620,00

 

57 330 477,00

10 117 143,00

sektor verejnej správy(územná samospráva)

85,00 % 

10,00 %

5,00 %

sektor verejnej správy(organizácie štátnej správy)

85,00 % 

15,00 %

0,00 %

súkromný sektor(neziskové organizácie)

80,75 %

14,25 % 

0,00 %

5,00 %

 

Maximálna výška NFP

 


> Oprávnení prijímatelia v rámci prioritnej osi 7 ROP

Oprávnení prijímatelia/žiadatelia sú vopred definované subjekty, ktoré sú z dôvodu svojho jedinečného postavenia nositeľmi národných projektov v rámci projektu EHMK – Košice 2013:

- Subjekty verejnej správy:
a) mesto Košice v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
b) vyšší územný celok Košice založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

- Subjekty štátnej správy:
a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre ochranu pamiatkového fondu a kultúrne dedičstvo v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

- Subjekty súkromného sektora:
a) Perly Gotickej cesty, n. o. ako nezisková organizácia založená v súlade so zákonom č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej spoluzakladateľom je mesto Košice, resp. jeho mestské časti
b) Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. ako nezisková organizácia založená v súlade so zákonom č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej spoluzakladateľom je mesto Košice, resp. jeho mestské časti

> Písomné vyzvania

V nadväznosti na písomné vyzvania pre všetkých oprávnených žiadateľov na všetky národné projekty v rámci prioritnej osi 7 ROP - EHMK boli vydané dňa 22.7.2011 s platnosťou do 30.11.2011. Platnosť písomného vyzvania pre žiadateľa VÚC Košice/Košický samosprávny kraj bola na jeho vlastnú žiadosť predĺžená do 15.12.2011.
V rámci stanovených termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložili žiadatelia žiadosti na všetky svoje projekty, okrem projektu KSK „Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“. Žiadateľ síce žiadosť na predmetný projekt predložil 2-krát, no z dôvodu potreby vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom žiadosti o NFP aj 2-krát požiadal o jej stiahnutie. Druhé písomné vyzvanie pre KSK na zostávajúci projekt bolo vydané dňa 23.1.2012 s dobou platnosti do 22.4.2012.
Vo februári 2012 prebehol proces odborného hodnotenia predložených 19 žiadostí o NFP, ktorý bol zavŕšený ich schválením Poradou vedenia MK SR dňa 27.2.2012. Dňa 28.2.2012 bolo vydaných 19 Rozhodnutí o schválení žiadostí o NFP a následne boli dňa 9.3.2012 podpísané zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľmi pre všetky schválené projekty v celkovej výške oprávnených výdavkov 66 742 331,78 EUR.
KSK predložil žiadosť o NFP pre svoj posledný projekt „Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“ dňa 29.2.2012, následne prebehla formálna kontrola žiadosti o NFP a proces odborného hodnotenia. Preložená žiadosť o NFP bola schválená Poradou vedenia MK SR dňa 3.5.2012, dňa 10.5.2012 bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. K podpisu zmluva o poskytnutí NFP prišlo následne 8.6.2012.

> Zoznam národných projektov

Dňa 9.3.2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu  Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 na realizáciu projektov s oprávnenými žiadateľmi:

Názov prijímateľa

Názov projektu

Zazmluvnené celkové oprávnené výdavky v eur

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v eur

(ERDF + ŠR)

Mesto Košice

Kasárne - Kulturpark

25 778 979,34

24 490 030,37

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá

1 136 110,11

1 079 304,60

Amfiteáter - multifunkčná hala

891 851,89

847 259,30

Ulička remesiel - rekonštrukcia

864 064,85

820 861,61

Park Moyzesova / Komenského - rekonštrukcia a revitalizácia zelene

2 417 730,49

2 296 843,97

Mestský park - rekonštrukcia a revitalizácia zelene

6 104 670,75

5 799 437,21

Košický hrad - revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska

825 150,89

783 893,35

Kunsthalle - rekonštrukcia

7 741 581,11

7 354 502,05

Zachráňme Kaštieľ v Krásnej n.o.

Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom - rekonštrukcia

1 277 395,27

1 213 525,51

Perly gotickej cesty n.o.

Dóm sv. Alžbety - rekonštrukcia

3 145 375,62

2 988 106,84

Košický samosprávny kraj

Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel

1 462 642,11

1 389 510,00

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice

2 951 177,61

2 803 618,73

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria

2 850 394,02

2 707 874,32

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach

536 521,38

509 695,31

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica

684 728,70

650 492,27

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia

986 643,39

937 311,22

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália

417 613,84

396 733,15

Ministerstvo kultúry SR*

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

1 028 880,44

1 028 880,44

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach - rekonštrukcia

604 563,72

604 563,72

Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice

3 545 003,55

3 545 003,55

 

SPOLU

65 251 079,08

62 247 447,51

* v prípade troch projektov Ministerstva kultúry SR boli vydané rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP, ktoré nahrádzajú zmluvu o poskytnutí NFP

 

> Časová oprávnenosť realizácie projektov

Termín pre ukončenie stavebnej časti všetkých národných projektov bol stanovený na 31.12.2012, okrem prípadov hodných osobitného zreteľa, kedy SO/RO môže na základe monitorovania realizácie aktivít projektu rozhodnúť o primeranom predĺžení oprávnenosti výdavkov. Stanovenie časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu zohľadňuje skutočnosť, že realizácia aktivít opatrenia 7.1 ROP podmieňuje efektívnu a úspešnú realizáciu podujatí EHMK – Košice 2013 počas roka 2013.

> Publicita a informovanosť k investičným projektom EHMK Košice 2013

001_Prezentácia SORO                           (pdf, 671 kB)                           
002_Projekty - Mesto Košice                   (pdf, 6 MB)                   
003_Projekty - Neziskové organizácie     (pdf, 2 MB)  
004_Projekty - KSK                                  (pdf, 3 MB)                                 
005_Projekty - MK SR                               (pdf, 2 MB)                              
Výročná konferencia ROP a OPBK 2013    (pdf, 724 kB)      
Pozvánka na Výročnú konferenciu 2013   (pdf, 207 kB)

Tlačová informácia zo dňa 20.7.2012
Tlačová informácia zo dňa 31.10.2012
Tlačová informácia zo dňa 17.03.2014

Tlačová informácia zo dňa 21.07.2014

EHMK - výber z monitoringu médií           (pdf, 317 kB)

> Kontakt:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
SO/RO pre ROP PO 7
sídlo: Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava
poštová adresa: Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava
E-mail:  soroehmk@culture.gov.sk
Telef.:  02/20482941

Posledná aktualizácia: 27.08.2014 / OI
Linky