VÝROČNÁ SPRÁVA OLAF ZA ROK 2015

Dňa 31. mája 2016 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015.

Viac informácií nájdete v sekcii OLAF

Publikované 15. 06. 2016 / SORK pre OPIS

METODICKÉ USMERNENIE SORO K UKONČOVANIU PROJEKTOV verzia 2.0

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry zverejňuje metodické usmernenie k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS v rámci programového obdobia 2007-2013, verzia 2.0 platná od 15. júna 2015. Metodické usmernenie k ukončovanu projektovvrátane prílohy nájdete v sekcii Dokumenty OPIS, Usmernenia SORO

Publikované 15. 06. 2015 / SORK pre OPIS

VÝROČNÁ SPRÁVA OLAF ZA ROK 2014

Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014.

Viac informácií nájdete v sekcii OLAF

Publikované 10. 06. 2015 / SORK pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2 dňa 4. mája 2015 zverejnil písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu nasledovných národných projektov:

  • „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“;
  • „Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra“.

Viac informácií nájdete v sekcii Výzvy/Písomné vyzvania.

Publikované 04. 05. 2015 / SORK pre OPIS

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV NA ROK 2015

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry zverejňuje Plánovaný harmonogram výziev na rok 2015 v rámci priorotnej osi 2 OPIS „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Harmonogram výziev je dostupný k stiahnutiu tu.

Publikované 17. 03. 2015 / SORK pre OPIS

ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA/ŽIADATEĽA

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritná os 2, verzia 8.0 a Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, ver. 3.0. Obe príručky sú platné od 03. 03. 2015 a sú k dispozícii na stiahnutie v časti Dokumenty OPIS – Príručka pre žiadateľa.

Publikované 03. 03. 2015 / SORK pre OPIS

USMERNENIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry zverejňuje Usmernenie o úprave postupov prijímateľa pri obstarávaní tovaru, prác a služieb v prípadoch ak prijímateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a k postupom pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (§ 1 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní). Usmernenie je dostupné k stiahnutiu tu.

Publikované 23. 01. 2015 / SORK pre OPIS

Seminár pre prijímateľov

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti pripravuje Seminár pre prijímateľov k ukončovaniu projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Seminár sa uskutoční dňa 29. januára 2015, z organizačných dôvodov je počet osôb za príjímateľa obmedzený – maximálne 3 osoby/prijímateľ, účasť na seminári môžu prijímatelia nahlasovať najneskôr do 16.01.2015 prostredníctvom emailových adries erik.krissak@culture.gov.sk a denis.gimenez@culture.gov.sk. Pozvánku a program nájdete tu .   

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

ako Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti.  Dokumentáciu k predkladaniu žiadostí najdete v časti Dokumenty OPIS – Informačné dokumenty.   

 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2 dňa 24.10.2014 zverejnil písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“. Viac informácií k písomnému vyzvaniu nájdete v sekcii Výzvy/Písomné vyzvania.

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať