Sprostredkovateľský orgán pre Regionálny operačný program,

Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

> Prioritná os 7 ROP

Prioritná os 7 Regionálneho operačného programu (ROP) prostredníctvom opatrenia 7.1, ktorého cieľom je „Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“, vytvára podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru v rámci víťazného projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013, ktorý je na základe uznesení vlády  Slovenskej republiky, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na národnej úrovni a strategicky významný projekt s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu.
Realizácia opatrenia 7.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 7 ROP, ktorým je „Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 – Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“.
Implementované investičné projekty sa orientujú hlavne na dobudovanie chýbajúcich funkcií kultúrnej infraštruktúry, s akcentom na jej zmodernizovanie a zásadným spôsobom rozvíjajú, inovujú a menia kultúrnu infraštruktúru mesta a regiónu. Sú založené prevažne na transformácií existujúcich budov a areálov na moderné, multifunkčné kultúrne priestory 21. storočia, s ohľadom na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

> Postavenie a úloha SO/RO

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (SO/RO) pre prioritnú os 7 ROP bol zriadený na Ministerstve kultúry SR (MK SR) ako samostatný odborný útvar dňa 1. apríla 2011 uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2.3.2011. Hlavnou úlohou SO/RO je zabezpečiť implementáciu národných investičných projektov v rámci Prioritnej osi 7 ROP „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“ a vytvoriť tým podmienky pre realizáciu podujatí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK).
SO/RO vykonáva činnosti v súlade a v rozsahu splnomocnenia SO/RO na plnenie úloh Riadiaceho orgánu pre ROP.

> Finančný plán prioritnej osi 7 ROP

Štruktúra financovania podľa prijímateľa

Verejné zdroje (v EUR)

Spolu (v EUR)

Súkromné zdroje

(informatívne)

ERDF

Štátny rozpočet SR

Regionálne a lokálne rozpočty

67 447 620,00

57 330 477,00

10 117 143,00

sektor verejnej správy(územná samospráva)

85,00 %

10,00 %

5,00 %

sektor verejnej správy(organizácie štátnej správy)

85,00 %

15,00 %

0,00 %

súkromný sektor(neziskové organizácie)

80,75 %

14,25 %

0,00 %

5,00 %

Maximálna výška NFP

> Oprávnení prijímatelia v rámci prioritnej osi 7 ROP

Oprávnení prijímatelia/žiadatelia sú vopred definované subjekty, ktoré sú z dôvodu svojho jedinečného postavenia nositeľmi národných projektov v rámci projektu EHMK – Košice 2013:

  • Subjekty verejnej správy:

a) mesto Košice v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
b) vyšší územný celok Košice založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

  • Subjekty štátnej správy:

a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre ochranu pamiatkového fondu a kultúrne dedičstvo v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

  • Subjekty súkromného sektora:

a) Perly Gotickej cesty, n. o. ako nezisková organizácia založená v súlade so zákonom č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej spoluzakladateľom je mesto Košice, resp. jeho mestské časti
b) Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. ako nezisková organizácia založená v súlade so zákonom č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej spoluzakladateľom je mesto Košice, resp. jeho mestské časti

> Písomné vyzvania

V nadväznosti na písomné vyzvania pre všetkých oprávnených žiadateľov na všetky národné projekty v rámci prioritnej osi 7 ROP – EHMK boli vydané dňa 22.7.2011 s platnosťou do 30.11.2011. Platnosť písomného vyzvania pre žiadateľa VÚC Košice/Košický samosprávny kraj bola na jeho vlastnú žiadosť predĺžená do 15.12.2011.
V rámci stanovených termínov na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložili žiadatelia žiadosti na všetky svoje projekty, okrem projektu KSK „Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“. Žiadateľ síce žiadosť na predmetný projekt predložil 2-krát, no z dôvodu potreby vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom žiadosti o NFP aj 2-krát požiadal o jej stiahnutie. Druhé písomné vyzvanie pre KSK na zostávajúci projekt bolo vydané dňa 23.1.2012 s dobou platnosti do 22.4.2012.
Vo februári 2012 prebehol proces odborného hodnotenia predložených 19 žiadostí o NFP, ktorý bol zavŕšený ich schválením Poradou vedenia MK SR dňa 27.2.2012. Dňa 28.2.2012 bolo vydaných 19 Rozhodnutí o schválení žiadostí o NFP a následne boli dňa 9.3.2012 podpísané zmluvy o poskytnutí NFP so žiadateľmi pre všetky schválené projekty v celkovej výške oprávnených výdavkov 66 742 331,78 EUR.
KSK predložil žiadosť o NFP pre svoj posledný projekt „Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“ dňa 29.2.2012, následne prebehla formálna kontrola žiadosti o NFP a proces odborného hodnotenia. Preložená žiadosť o NFP bola schválená Poradou vedenia MK SR dňa 3.5.2012, dňa 10.5.2012 bolo vydané Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP. K podpisu zmluva o poskytnutí NFP prišlo následne 8.6.2012.

> Zoznam národných projektov

Dňa 9.3.2012 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu  Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 na realizáciu projektov s oprávnenými žiadateľmi:

Názov prijímateľa

Názov projektu

Zazmluvnené celkové oprávnené výdavky v eur

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok v eur

(ERDF + ŠR)

Mesto Košice

Kasárne – Kulturpark

25 778 979,34

24 490 030,37

SPOTS – kultúrno-spoločenské centrá

1 136 110,11

1 079 304,60

Amfiteáter – multifunkčná hala

891 851,89

847 259,30

Ulička remesiel – rekonštrukcia

864 064,85

820 861,61

Park Moyzesova / Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

2 417 730,49

2 296 843,97

Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

6 104 670,75

5 799 437,21

Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska

825 150,89

783 893,35

Kunsthalle – rekonštrukcia

7 741 581,11

7 354 502,05

Zachráňme Kaštieľ v Krásnej n.o.

Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia

1 277 395,27

1 213 525,51

Perly gotickej cesty n.o.

Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia

3 145 375,62

2 988 106,84

Košický samosprávny kraj

Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel

1 462 642,11

1 389 510,00

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice

2 951 177,61

2 803 618,73

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria

2 850 394,02

2 707 874,32

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach

536 521,38

509 695,31

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica

684 728,70

650 492,27

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia

986 643,39

937 311,22

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália

417 613,84

396 733,15

Ministerstvo kultúry SR*

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)

1 028 880,44

1 028 880,44

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia

604 563,72

604 563,72

Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice

3 545 003,55

3 545 003,55

SPOLU

65 251 079,08

62 247 447,51

* v prípade troch projektov Ministerstva kultúry SR boli vydané rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP, ktoré nahrádzajú zmluvu o poskytnutí NFP

> Časová oprávnenosť realizácie projektov

Termín pre ukončenie stavebnej časti všetkých národných projektov bol stanovený na 31.12.2012, okrem prípadov hodných osobitného zreteľa, kedy SO/RO môže na základe monitorovania realizácie aktivít projektu rozhodnúť o primeranom predĺžení oprávnenosti výdavkov. Stanovenie časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu zohľadňuje skutočnosť, že realizácia aktivít opatrenia 7.1 ROP podmieňuje efektívnu a úspešnú realizáciu podujatí EHMK – Košice 2013 počas roka 2013.

> Publicita a informovanosť k investičným projektom EHMK Košice 2013

> Kontakt:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
SO/RO pre ROP PO 7
sídlo: Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava
poštová adresa: Jakubovo námestie 12, 811 09 Bratislava
E-mail:  soroehmk@culture.gov.sk
Telef.:  02/20482941

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať