OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR. Jednou z významných úloh ONÚ OLAF  je prijímať, evidovať a monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii.

 

24.08.2023 

34. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia prijala 27. júla 2023 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2022 (ďalej len „PIF správa“). PIF správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u. Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 27. júla 2023, ako aj na Twitteri OLAF-u a na Linkedin.


19.06.2023

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom za rok 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že OLAF zverejnil dňa 06. júna 2023 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2022 (ďalej len „Výročná správa“), v ktorej informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2022. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom v oblasti výdavkov EÚ, podvodom na strane príjmov EÚ, falšovaniu a pašovaniu, ako aj príklady vyšetrovaní prípadov protiprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Výročná správa OLAF-u sa nachádza na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/annual-olaf-reports_en a je prvýkrát predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Bližšie informácie o Výročnej správe môžete nájsť  aj v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 06.06.2023 (aj v slovenskom jazyku) TU. OLAF zverejnil súčasne aj príspevky na twitterovom účte OLAF-u ako aj na LinkedIn.

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle TU.


23.09.2021  

32. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. septembra 2021 zverejnila Európska komisia 32. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa (PIF správa) sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en .

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 20. septembra 2021 (v slovenskom jazyku bude zverejnená zo strany OLAF od 12.10.2021): https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/20-09-2021/eu-budget-eus-anti-fraud-efforts-bear-fruit-2020_en


15.06.2021

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom za rok 2020

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 10. júna 2021 zverejnil 21. Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa OLAF-u sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2020_en.pdf.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-06-2021/olaf-2020-stopping-fraud-keeping-europeans-safe_en, preklad tlačovej správy je k dispozícii aj v slovenskom jazyku TU.

Výročnú správu OLAF-u a súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Národný úrad pre OLAF na svojom webovom sídle TU.


30.04.2021

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) v spolupráci s partnermi Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28.04. 2021. Dokument je k dispozícií TU.


19.02.2021

Sieť AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service)

Sieť AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service) je sieť pre koordináciu boja proti podvodom. Sieť je zameraná na prevenciu a zvyšovanie povedomia v boji proti podvodom vo vzťahu k finančným záujmom EÚ. Ide o štruktúru spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni (partnerov siete AFCOS), ktorej hlavným cieľom je vzájomná kooperácia pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ) a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a členskými štátmi. Viac o sieti AFCOS nájdete TU.


17.02.2021

30. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u – OAFCN

Dňa 10.02. 2021 sa uskutočnilo (online stretnutie prostredníctvom platformy Webex) 30. zasadnutie siete komunikátorov OLAF-u – OAFCN. Tlačová správa: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-02-2021/communicating-against-fraud-virtual-environment_sk


27.01.2021

Tlačová správa OLAF o 3 ukončených vyšetrovaniach

OLAF vydal tlačovú správu zo dňa 21.01.2021 o 3 ukončených vyšetrovaniach OLAF-u v roku 2020, týkajúce sa možného zneužitia finančných prostriedkov EÚ na poľnohospodárstvo na Slovensku. OLAF v najnovšej tlačovej správe upozornil, že zistenia zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách za viac ako milión eur a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch overovania. Tlačová správa: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-01-2021/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia_sk


14.09.2020  

31. Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2019 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports_en

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 03. septembra 2020: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Tlačovú správu zverejnil odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke tu.


07.05.2020  

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2019

Dňom 29. apríla 2020  boli schválené členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike formou per rollam nasledujúce dokumenty: Vyhodnotenie plnenia Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019“, verzia 3.0 a „Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2019. OCKÚ OLAF v spolupráci  so sieťovými partnermi aj v roku 2019 naďalej vyvíjal aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti o potrebe ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike a v propagácii svojej činnosti a spolupráce s ostatnými sieťovými partnermi s cieľom chrániť finančné záujmy Európskej únie.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019.


18.10.2019

30. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Dňa 11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Brožúru najdete tu.

Tlačovú správu zverejnil odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke tu.

Tlačová správa OLAF-u č. 12/2019 zo dňa 11.10. 2019

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/11-10-2019/eu-budget-30th-annual-report-protection-eus-financial-interests_en


Dňa 03. septembra 2019 zverejnil  Európsky úrad  pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2018 nájdete tu.

Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 zo dňa 03. 09. 2019 (aj v slovenskom jazyku):  https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u:

https://twitter.com/OLAFPress/status/1168913156112097281https://twitter.com/OLAFPress/status/1168810153220726786.


30.05.2018

OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017 (pdf, 1 MB)


27.07.2017

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti:https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.


02.06.2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom vydal dňa 31. mája 2016 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015. Výročnú správu nájdete tu (pdf, 3 MB).

Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.


 

Posledná aktualizácia: 24. augusta 2023 / Branislav Gál

Zdieľať