Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejňuje zoznam najčastejších otázok k vyhlásenej výzve IROP-PO7-SC77-2021-75.

 

1. S kým môžeme konzultovať prípadné nejasnosti ohľadne žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku?

Všeobecná emailová adresa pre otázky vzťahujúce sa k aktuálne vyhlásenej výzve je soiroppo3@culture.gov.sk.

 

2. Sú amfiteátre oprávnenými kultúrnymi inštitúciami v zmysle tejto výzvy?

Vo výzve v podmienke poskytnutia príspevku č. 1 je v poznámke pod čiarou č. 12 uvedené: „Kultúrne zariadenie je pre účely tejto výzvy účelové zariadenie určené na realizovanie kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a poskytovanie kultúrnych služieb. Ide o budovy a lokality, ktoré boli účelovo budované najmä ako kultúrne domy, domy kultúry, domy osvety, domy umenia, kultúrne centrá, ktoré majú polyfunkčný alebo aspoň viacúčelový charakter. Osobitnou kategóriou kultúrnych zariadení sú kultúrno-osvetové zariadenia evidované v zoznam kultúrno-osvetových zariadení podľa § 7 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov.“ Amfiteátre nie sú v rámci výzvy oprávnenými kultúrnymi zariadeniami, ani výdavky súvisiace s činnosťou amfiteátra nie sú oprávnené.

 

3. Patria do oprávnených kultúrnych inštitúcií v časti kultúrne zariadenia aj budovy mestských kín?

Budovy mestských kín nie sú oprávneným typom kultúrnej inštitúcie v zmysle výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75. Vo výzve v podmienke poskytnutia príspevku č. 1 sú presne definované oprávnené typy kultúrnych inštitúcií.

 

4. Môžu sa o finančný príspevok uvedenej výzvy uchádzať aj zriaďovatelia škôl?

Zriaďovatelia škôl nie sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle tejto výzvy – viď. podkalpitola výzvy 2.1. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA.

 

5. Pod pojmom kultúrne zariadenie sa môže chápať aj lokálna televízia?

Lokálna TV nespadá medzi zadefinované kult. zariadenia v zmysle výzvy – viď. podkalpitola výzvy 2.1. Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA.

 

6. Ako obec by sme mali záujem zrekonštruovať dom vo vlastníctve obce, ktorý by slúžil ako „Dom ľudových tradícií“ a teda by v ňom boli vystavené rôzne folklórne predmety a exponáty, ktoré sa v obci zachovali. Je možné v rámci predmetnej výzvy žiadať aj na takýto novovzniknutý projekt?

Nie je možné žiadať NFP v rámci tejto výzvy na novovzniknutú kult. inštitúciu. Výzva je určená už existujúcim kultúrnym inštitúciám – viď. PPP č. 1 výzvy a definícia kultúrneho zariadenia v poznámke pod čiarou č. 12. Kult. inštitúcie musia dokladovať aj svoju návštevnosť za predpísané roky 2018 a 2019.

 

7. Sú oprávnenými výdavkami výdavky slúžiace na zvýšenie energetickej efektívnosti oprávnených budov resp. na zvýšenie ich energetickej účinnosti (napr. výmena zdroja tepla, zateplenie obvodového plasta budovy, zavedenie obnoviteľných zdrojov energie a pod.)?

Všetky výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu a projekt musí prispievať k naplneniu špecifického cieľa 7.7 výzvy, ktorým je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. Tento očakávaný cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line predstavení, interakcie s návštevníkmi a pod. s cieľom udržania lojality návštevníkov do budúcnosti a zároveň

• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

Výdavky na zvýšenie energetickej efektívnosti budov nie sú v rámci výzvy podporovanými výdavkami.

 

8. Je oprávneným výdavkom v rámci uvedenej výzvy aj nákup knižničného fondu?

Nákup knižničného fondu nie je oprávneným výdavkom.

 

9. Je v rámci výzvy oprávneným výdavkom realizácia prístavby kultúrneho domu?

Exteriérové úpravy nie sú OV, prístavbu budovy nie je možné realizovať – viď príloha č. 5, kapitola 1.6 OVP – špecifikácia OV v zmysle EKRK. Všetky výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu a projekt musí prispievať k naplneniu špecifického cieľa 7.7, ktorým je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19. Prístavba kultúrneho domu nesúvisí s naplnením tohto špec. cieľa. Tento očakávaný cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

• zabezpečenia zvýšenia kvality služieb, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line predstavení, interakcie s návštevníkmi a pod. s cieľom udržania lojality návštevníkov do budúcnosti a zároveň

• zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a  zvýšenia hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COVID-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

 

10. Je potrebné mať ku dňu podania Žiadosti o NFP začaté alebo ukončené verejné obstarávanie?

Ku dňu podania ŽoNFP nie je povinnosť mať začaté alebo ukončené VO. Žiadateľ môže zrealizovať verejné obstarávanie alebo obstarávanie aj pred podaním žiadosti o NFP, resp. počas procesu konania o žiadosti o NFP (s podmienkou splnenia časovej oprávnenosti výdavku – kapitola 1.4 prílohy č. 5 výzvy). Dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania bude predmetom kontroly až po uzatvorení zmluvy o NFP (Príloha 5_Podmienky OV – podkapitola 1.2.2 Verejne obstarávanie). V kapitole 1.4 ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKU sa píše: „Výdavok musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom počas obdobia realizácie hlavných aktivít projektu, ktoré stanovil SO v predmetnej výzve, t.j. najskôr od 01. februára 2020 a najneskôr do 31. decembra 2023. Žiadateľ môže ukončiť realizáciu aktivít projektu aj pred predložením ŽoNFP na SO za predpokladu, že realizácia aktivít projektu nezačala skôr ako 1. februára 2020.“

 

11. Čo všetko zahŕňa hlavná aktivita č. 2 ?

Hlavná aktivita č. 2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie –  musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

Hygienický štandard by mal prispieť k vytvoreniu vhodných podmienok pre prípady potreby aplikácie protipandemických opatrení. Hlavná aktivita musí obsahovať návrh opatrenia/opatrení, ktoré sú (aj s ohľadom na už existujúce technické vybavenie a/alebo úroveň hygienického zázemia kultúrnej inštitúcie) postačujúce pre zabezpečenie zlepšenia úrovne hygienických štandardov prevádzky kultúrnej inštitúcie v porovnaní s východiskovou situáciou a tak prispievať k vytvoreniu vhodných podmienok pre prípad potreby aplikácie protipandemických opatrení. Navrhované opatrenia musia prispievať k zvýšeniu hygienických štandardov pre návštevníkov kultúrnej inštitúcie a/alebo jej prevádzkového zázemia.

Oprávnené výdavky:

interiérové vybavenie/prístroje/zariadenia, ktoré slúžia na predchádzanie negatívnych dôsledkov vzniknutých vplyvom COVID-19, alebo na identifikovanie potenciálneho rizika (napr. stojany na detekciu teploty, zariadenia na dezinfekciu a filtráciu vzduch, germicídne lampy, ľahko dezinfikovateľné poťahy/sedadlá).

stavebné úpravy smerujúce k zvýšeniu hygienických štandardov v kultúrnej inštitúcii (napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, avšak s ohľadom na prevenciu proti šíreniu nákazy (napr. bezdotykové batérie, splachovače, ľahko dezinfikovateľné povrchy), obstaranie vzduchotechniky s účinnými filtrami, a pod).

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 2. septembra 2021 / Branislav Gál

Zdieľať