Prioritná os 2
„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“

Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany

Posledná aktualizácia: 22.01.2015 / SORK
Linky