AKTUÁLNE

 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.5 účinná od 30.7. 2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.1 platná a účinná od 13.08.2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7. Dokument je k dispozícii TU.
 • Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. (účinná od 15.06.2021). Dokument je k dispozícii TU.
 • Usmernenie CKO č. 7 verzia 2 – Evidovanie VO v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU. (účinné od 15.07.2021)
 • Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle Partnerskej dohody: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. Materiál je dostupný na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky TU.

 

ARCHÍV

 • Usmernenie CKO č. 7 verzia 1 – Evidovanie VO v systéme ITMS2014+. Dokument je k dispozícii TU.

 

Príručka pre prijímateľa

 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.2 platná a účinná od 20.03.2017. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.3 platná a účinná od 25.10.2019. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.
 • Príručka pre prijímateľa, verzia 1.4 platná a účinná od 19.10.2020. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.

 

Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora)

 • Príručka pre prijímateľa (centralizovaná podpora), verzia 1.0 platná a účinná od 26.02.2021. Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii TU.

 

Príručka pre žiadateľa

 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016. Súčasťou príručky je aj Príručka k verejnému obstarávaniu. Dokument nájdete TU.
 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná od 09.03.2017. Dokument so všetkými prílohami nájdete TU, prehľad vykonaných zmien v príručke a v prílohe č. 2 nájdete TU.

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP

Príručka k verejnému obstarávaniu

Príručka VO verzia 3.0

Príručka VO verzia 3.1

Príručka VO verzia 3.2

Príručka VO verzia 4.0

Príručka VO verzia 4.1

Príručka VO verzia 4.2

Posledná aktualizácia: 23. augusta 2021 / MKSR Admin

Zdieľať