ŠTÁTNA JAZYKOVÁ POLITIKA

 

Ústava Slovenskej republiky v článku 6 odseku 1 uvádza: „Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk.“ Štátny, niekedy aj úradný alebo oficiálny jazyk, je záväzný vo vymedzených komunikačných situáciách. Treba však zdôrazniť, že ide o jazyk v jeho kodifikovanej podobe, teda slovenský spisovný jazyk. Slovenský jazyk má ako štátny jazyk úplne odlišné a osobitné postavenie oproti všetkým ostatným  jazykom, ktoré sa používajú na území Slovenskej republiky – má pred nimi prednosť, čo je zakotvené aj v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“). Prostredníctvom štátneho jazyka sa zabezpečuje sociálna integrácia všetkých občanov štátu, efektívny výkon štátnej správy a jednotný informačný tok. Štátny jazyk sa používa ako všeobecne zrozumiteľný dorozumievací prostriedok. Zákon o štátnom jazyku stanovuje postavenie a rozsah používania štátneho jazyka v konkrétnych oblastiach verejného styku: v úradnom styku v štátnych a verejných inštitúciách, ako aj v orgánoch územnej samosprávy, v školstve, na kultúrnych podujatiach a verejných zhromaždeniach, v mediálnej sfére, v súdnom a správnom konaní, v ozbrojených silách, požiarnych zboroch, v službách, zdravotníctve atď. Zároveň garantuje aj jeho ochranu a starostlivosť oň. 

 

Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov).

 

V oblasti ochrany, rozvoja a starostlivosti o štátny jazyk vypracovalo ministerstvo kultúry Koncepciu starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. februára 2001.

V roku 2007 vypracovalo ministerstvo kultúry materiál Opatrenia v oblasti štátneho jazyka, ktorý obsahuje zámery štátnej jazykovej politiky rozpracované v koncepcii. Opatrenia schválila vláda SR uznesením č. 942/2007. Na základe úlohy z uznesenia vlády SR k Opatreniam v oblasti štátneho jazyka vypracovalo ministerstvo kultúry novelu zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorú vláda SR schválila 11. marca 2009 uznesením č. 197/2009. Posledná novela zákona o štátnom jazyku sa uskutočnila v roku 2010 a nadobudla účinnosť 1. marca 2011. Súčasné platné znenie zákona o štátnom jazyku nájdete tu.

 

Odbor štátneho jazyka sekcie umenia Ministerstva kultúry SR plní na úseku starostlivosti o štátny jazyk najmä tieto úlohy:

 • Pripravuje hlavné ciele a zásady štátnej politiky v oblasti štátneho jazyka,
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť štátneho jazyka,
 • vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní,
 • v dvojročných intervaloch vypracúva Správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky,
 • zverejňuje kodifikovanú podobu štátneho jazyka na webovom sídle ministerstva kultúry,
 • zastupuje ministerstvo v názvoslovných a terminologických komisiách pri ústredných orgánoch štátnej správy,
 • organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť komisií: Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, Terminologickej komisie Ministerstva kultúry SR, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti ustaľovania odbornej terminológie slovenského jazyka, Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, odborného orgánu v oblasti zaraďovania rodných (krstných) mien do slovenských kalendárov a schvaľovania písanej podoby týchto mien,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným orgánom verejnej správy pri ich plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnom jazyku,
 • pomáha usmerňovať jazykovú prax vo verejnej sfére,
 • odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
 • spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami pri preventívnovýchovnej činnosti v oblasti starostlivosti o slovenský jazyk.

SPOLUPRÁCA

Pri plnení úloh na úseku starostlivosti o štátny jazyk ministerstvo kultúry spolupracuje s odbornými slovakistickými pracoviskami, univerzitami, vysokými školami, ako aj s ďalšími štátnymi orgánmi.

V rámci tejto spolupráce bola v roku 1999 podpísaná dohoda o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a Slovenskou obchodnou inšpekciou (obnovená v roku 2007).

 

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KORPUS

V roku 2001 ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom školstva a Slovenskou akadémiou vied pripravilo návrh projektu vybudovania Slovenského národného korpusu a projektu elektronizácie jazykovedného výskumu v rokoch 2002 – 2006, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 137 z 13. februára 2002. Ide o elektronickú databázu textov súčasného slovenského jazyka, ktorá slúži na vyhľadávanie slov, slovných spojení a jazykových prostriedkov. Je určený každému používateľovi slovenského jazyka, ale predovšetkým redaktorom, prekladateľom, učiteľom a jazykovedcom. Na základe tohto projektu sa v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 22. novembra 2002 otvorilo pracovisko Slovenského národného korpusu s cieľom vybudovať do roku 2006 korpus s kapacitou 200 miliónov tokenov – základných textových jednotiek používaných v korpusoch (napr. slovo, tvar slova, číslica a pod.).

V súčasnosti sa realizuje už 4. etapa tohto projektu (2017 – 2021). Hlavný korpus písaných textov Slovenského národného korpusu, jeho aktuálna verzia prim-8.0, bola sprístupnená 31. januára 2018 v rozsahu takmer 1,5 miliardy tokenov. Využitie na vedecko-výskumné ciele je bezplatné, prístup na vyhľadávanie dostane používateľ po zaregistrovaní sa na stránke https://korpus.sk/registration.html.

                                                                                                                        

Posledná aktualizácia: 04.11.2019 / OK
Linky