Evidencia cirkevných právnických osôb

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoločností.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidenciu vedie podľa Opatrenia Ministerstva kultúry SR číslo MK-33/2001-1 (pdf, 39 kB) zo dňa 10. januára 2001 v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Zoznam evidovaných subjektov je vedený v štruktúre:

  • názov subjektu,
  • adresa sídla,
  • označenie štatutárneho orgánu,
  • registrovaná cirkev a lebo náboženská spoločnosť do ktorej daný subjekt patrí, od ktorej odvodzuje svoju právnu subjketivitu,
  • dátum zaevidovania,
  • dátum vyradenia z evidencie.

Súčasťou tohto zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nie sú však mená konkrétnych osôb, ktoré predstavujú ich štatutárny orgán.

Na písomnú žiadosť môže cirkevný odbor vystaviť úradný výpis zo zoznamu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je.

Potvrdenie o evidencii s uvedením aj mena a osobných údajov konkrétnej osoby predstavujúcej štatutárny orgán evidovaného subjektu vystavuje ministerstvo na základe vlastnej žiadosti a predložených dokladov v súlade so zákonom zaručenou vnútornou autonómiou registrovaných cirkví a náboženských spoločností len evidovanému subjektu (nie tretím osobám). 

Súčasťou potvrdenia o evidencii je od účinnosti zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj 

  • IČO evidovaného subjektu.

Po novele zákona č. 308/1991 Zb. z 1. júla 2016 ministerstvo registruje tiež

  • nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov.

 

Počet evidovaných subjektov v predmetnej evidencii:

 k 1. 10. 2019

  počet

 počet všetkých   evidovaných  právnických osôb

 registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

18

2 905

 z toho

 počet ústredí (biskupstiev, dištriktov, eparchií,...)registrovaných cirkví a náboženských spoločností

 

36

 

počet základných organizačných zložiek (farností, cirkevných zborov, cirkevných obcí,...) registrovaných cirkví a náboženských spoločností s právnou subjektivitou

 

2 538

 

 počet iných cirkevných právnických osôb (reholí,  účelových zariadení, združení,...)

 

336

 

 v tom

 mužských reholí

33

74

 

 

 ženských reholí

51

81

 

Zdrojom základných právne platných údajov o všetkých právnych subjektoch je: 

Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). 

 

Ďalej pozri:

Zoznam evidovaných cirkevných právnických osôb (pdf, 92 kB)  k 1.5.2018

Zoznam evidovaných cirkevných právnických osôb (csv, 58 kB) 

Informácia o e-governmente

Posledná aktualizácia: 06.03.2020 / CO
autor: Karol Porubčin
Linky