Médiá a audiovízia

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií a audiovízie zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor mediálneho práva a audiovízie.

Hlavné činnosti odboru:

 • plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov ministerstva v oblasti médií a audiovízie
 • zabezpečuje analýzy a koncepcie rozvoja v oblasti médií a v oblasti audiovízie
 • navrhuje systémové riešenia na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho prostredia a ochranu audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike
 • vykonáva štatistické zisťovanie pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, oblasť audiovízie a periodickej tlače
 • vedie evidenciu periodickej tlače
 • zabezpečuje plnenie úloh ministerstva v súvislosti s prípravou zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a jej dodatkov na príslušný rok a kontroluje vecné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe uvedenej zmluvy verejnoprávnemu vysielateľovi
 • monitoruje vývoj informačných a komunikačných technológií
 • spracúva stanoviská pre iné orgány verejnej moci, profesijné organizácie a subjekty a občanov za oblasť audiovízie a komunikačných médií
 • podieľa sa na práci medzirezortných pracovných skupín pre digitálne vysielanie
 • spolupracuje pri prezentácii slovenskej audiovizuálnej kultúry v zahraničí
 • zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady Európskej únie v oblasti audiovízie a médií
 • zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacom výbore pre médiá a nové informačné služby Rady Európy ako aj vo Výkonnej rade Európskeho audiovizuálneho observatória zriadeného Radou Európy
 • vyjadruje sa k návrhom medzinárodných zmlúv, dohovorov a dohôd vypracovaných a predkladaných ministerstvom z oblasti médií a audiovízie

Kontakt:
JUDr. Ivana Maláková, riaditeľka odboru
Telefón: 02/20482 233
Fax:       02/20482 174
E-mail: smaap@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 26.08.2015 / SMAAP
Linky