AUDIOVIZUÁLNY FOND

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Pôsobnosť

Základnou činnosťou fondu je podpora audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie. Fond ďalej vykonáva správu príspevkov podľa § 24 až 29 zákona č. 516/2008 Z.z. a uskutočňuje kontrolu príspevkov vybratých podľa § 24 až 28 zákona č. 516/2008 Z.z., udeľuje koprodukčné štatúty v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti audiovízie, utvára a využíva informačné databázy o tvorbe, výrobe a šírení audiovizuálnych diel na zabezpečenie svojich činností, vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a osôb, ktorým poskytol finančné prostriedky, poskytuje Slovenskému filmovému ústavu informácie o udelení finančných prostriedkov z prostriedkov fondu na účely uskutočňovania akvizičnej činnosti a informácie o udelení koprodukčného štatútu na účely uskutočňovania depozitnej povinnosti a na účely výkonu dohľadu nad touto povinnosťou, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a osobami v záujme rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel, kontroluje a vymáha dodržiavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

Podporná činnosť

Fond poskytuje finančné prostriedky od 1. januára 2010 špecificky na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie a výrobu slovenských audiovizuálnych diel (hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel), ako aj produkciu a distribúciu slovenských audiovizuálnych diel, realizáciu a distribúciu koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel. Fond ďalej poskytuje prostriedky aj na festivaly, prehliadky a iné kultúrne aktivity a činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, prezentáciu a propagáciu slovenských audiovizuálnych diel, rozširovanie periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, na rozvoj technológií, vzdelávania ako aj odborného výskumu v oblasti audiovízie a filmového umenia. Podporná činnosť je realizovaná formou dotácie, štipendií a pôžičiek. Od 1. januára 2014 Fond ďalej poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorá je určená na podporu realizácie väčších domácich a zahraničných filmových produkcií a koprodukcií. Podpora pre tento typ projektov je poskytovaná formou dotácie vo výške 20 % oprávených výdavkov (výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu a podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike).  

Základný princíp financovania fondu spočíva v tzv. viaczdrojovom financovaní, ktoré tvoria príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky iných subjektov – používateľov audiovizuálnych obsahov resp. subjektov, ktoré obchodne zhodnocujú poskytovanie služieb súvisiacich s používaním audiovizuálnych obsahov (hospodársky výsledok sa dosahuje v priamej či nepriamej súvislosti s existenciou a používaním audiovizuálnych diel). Prispievateľmi do fondu sú teda štát, ktorého príspevok zo štátneho rozpočtu nesmie byť menší ako celková suma príspevkov ostatných prispievateľov za daný kalendárny rok, vysielateľ na základe zákona (5% z celkových príjmov z reklamy a telenákupu), vysielatelia na základe licencie (2% z celkových príjmov z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu podľa osobitného predpisu), prevádzkovatelia kín (0,03 eur za každú predanú vstupenku), prevádzkovatelia retransmisie (1% z celkových príjmov za poskytovanie retransmisie) a distributéri audiovizuálnych diel (1% z celkových príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel na území Slovenskej republiky okrem príjmov za audiovizuálne predstavenie).

Stratégia digitalizácie kín v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 9. januára 2013 uznesením č. 9 Stratégiu digitalizácie kín v Slovenskej republike (pdf, 844 kB) , ktorú pripravilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s fondom. Cieľom tejto stratégie je podporiť a  zintenzívniť v rokoch 2013 a 2014 proces digitalizácie jednosálových kín v Slovenskej republike. Digitalizáciu kín podporuje fond už od roku 2010, za pomoci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom digitalizácie kín je zabezpečiť technicky a finančne náročný proces prechodu kín od distribúcie a premietania 35 mm filmov k plne digitálnej prevádzke. Digitalizácia je pre kiná nevyhnutná, kdeže by inak hrozilo, že nebudú mať v krátkej dobe žiadne obsahy, ktoré by mohli premietať pre svojich divákov. Tento proces predstavuje najväčšiu výzvu predovšetkým pre jednosálové kiná, ktoré nemajú dostatočné zdroje na digitalizáciu z vlastných prostriedkov.  

Orgány

  • rada
  • dozorná komisia
  • riaditeľ

Orgánmi fondu sú rada, dozorná komisia a riaditeľ. Rada je štatutárnym orgánom fondu a koná v jeho mene. Rada rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, pokiaľ nie sú zákonom vyhradené do pôsobnosti riaditeľa alebo dozornej komisie. V mene fondu je oprávnený konať samostatne predseda alebo podpredseda rady. Rada má deväť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky na návrh osôb pôsobiacich v audiovízii. Radu tvoria dvaja členovia z oblasti tvorby slovenských audiovizuálnych diel, dvaja členovia z oblasti nezávislých producentov v audiovízii, jeden člen z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel alebo z oblasti prevádzkovania audiovizuálnych technických zariadení, jeden člen z oblasti televízneho vysielania vysielateľom zriadeným zákonom, jeden člen z oblasti televízneho vysielania vysielateľmi oprávnenými vysielať na základe licencie, jeden člen rady z oblasti poskytovania retransmisie a jeden člen rady vymenovaný ministrom.

Kontakt:

Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel. č.: 02/59 23 4545
Fax: 02/59 23 4461
E-mail: sekretariat@avf.sk 
Web: www.avf.sk

Aktualizované dňa 15. 4. 2014 / sekcia médií, audiovízie a autorského práva

Posledná aktualizácia: 12.05.2014 / OI
Linky