Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia a kreativity

Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti profesionálneho umenia zabezpečuje sekcia umenia (SU). Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv zabezpečuje sekcia v súlade s pôsobnosťou ministerstva výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia, štátneho jazyka a kreativity a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Sekcia umenia najmä:

 • vypracúva koncepciu štátnej politiky a určuje stratégiu v oblasti profesionálneho umenia, štátneho jazyka, rozvoja kultúry a kreativity,
 • vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti profesionálneho umenia, štátneho jazyka, rozvoja kultúry a kreativity,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce ministerstvu zo zákona o divadelnej a hudobnej činnosti, o Slovenskom národnom divadle, o Slovenskej filharmónii, o štátnom jazyku a z iných príslušných zákonov,
 • tvorí koncepcie rozvoja na vybranom úseku kultúry, zabezpečuje relevantnú výskumnú a analytickú činnosť,
 • metodicky riadi organizácie vo svojej vecnej pôsobnosti,
 • zabezpečuje spoluprácu ministerstva s umeleckými, profesijnými občianskymi združeniami, občianskymi združeniami zapájajúcimi sa do kultúrnych aktivít, s nadáciami, národnými výbormi medzinárodných, medzivládnych a mimovládnych organizácií, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v Slovenskej republike v oblasti profesionálneho umenia a kreativity,
 • vypracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií v rámci vecnej pôsobnosti sekcie, umeleckých, profesijných, občianskych združení a iných subjektov z oblasti profesionálneho umenia a kreativity,
 • v spolupráci s útvarmi medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave koncepčných návrhov a podkladov k medzinárodným kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom za oblasť profesionálneho umenia a kreativity a jej zapojenia do európskeho kontextu,
 • koordinuje medzinárodné kontakty a priamu spoluprácu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 • spolupracuje na príprave celoštátnych podujatí s medzinárodnou účasťou a na prezentácii umenia a kreativity v zahraničí, zabezpečuje prepojenie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných zahraničnými partnermi s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike,
 • v spolupráci s odbornými organizáciami monitoruje stav v oblasti svojho pôsobenia,
 • vedie:
 1. evidenciu profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti,
 2. evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti.

Sekcia umenia sa člení na:

Kontakt:
Mgr. Jozef  Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia
Telefón: 02/20482 303
E-mail: jozef.svolik@culture.gov.sk

Odbor umenia a kreativity (OUK)

V oblasti múzických a vizuálnych umení a literatúry najmä:

vykonáva koncepčnú činnosť v odvetví kultúry, pripravuje analytické a informačné materiály celospoločenského významu z jednotlivých oblastí profesionálneho umenia, metodicky riadi 12 organizácií vo svojej vecnej pôsobnosti, monitoruje problematiku umeleckej tvorby, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov a problematiku iných zverených oblastí v Slovenskej republike. Venuje pozornosť vývojovým tendenciám v iných krajinách a vypracúva podkladové materiály, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti múzických a vizuálnych umení. Zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, posudzuje a iniciuje legislatívne návrhy vo zverenej oblasti umenia.

V oblasti rozvoja kultúry a kreativity najmä:

vypracúva koncepcie a stratégie, koordinuje prípravu odvetvových stratégií, akčných plánov a návrhy právnych predpisov. Uskutočňuje horizontálnu koordináciu podpory a rozvoja kultúry a kreativity s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy. Monitoruje trendy rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na národnej a regionálnej úrovni, spolupracuje so sprostredkovateľským orgánom pre IROP PO3, podieľa sa na kreovaní podporných nástrojov Európskej komisie pre kreativitu, inovácie a podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Kontakt:
Mgr. Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru umenia a kreativity
Telefón: 02/20482 303, 20482 374
E-mail: susj@culture.gov.sk

 

Odbor štátneho jazyka (OŠJ)

V oblasti štátneho jazyka najmä:
vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti ochrany, poznávania, podpory rozvoja a používania štátneho jazyka, monitoruje úroveň jazykovej kultúry, analyzuje ju a vyhodnocuje. Dbá na zvyšovanie jazykovej úrovne v spoločnosti a na upevňovanie postavenia slovenského jazyka ako štátneho jazyka Slovenskej republiky, prispieva k realizácii štátnej jazykovej politiky, k posilňovaniu národnoreprezentatívnej a štátnointegratívnej funkcie slovenského jazyka a k upevňovaniu pozície spisovného slovenského jazyka ako prostriedku verejného styku. Spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, predovšetkým s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV, a ďalšími slovakistickými jazykovednými pracoviskami, ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na rozpracovaní Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť terminologických komisií pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov (podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), posudzuje návrhy názvov nových obcí a častí obcí pre MV SR, vybavuje podnety občanov týkajúce sa porušovania zákona o štátnom jazyku. Organizačne zabezpečuje činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a poskytuje odborné stanoviská k problematike štátneho jazyka.

Kontakt:
PhDr. Oľga Škorecová, PhD., riaditeľka odboru štátneho jazyka
Telefón: 02/20482 301
E-mail: susj@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SUŠJ
Linky