"; Ministerstvo kultúry SR - Umenie
 

Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia

Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia zabezpečuje sekcia umenia a štátneho jazyka (SUŠJ). Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv zabezpečuje sekcia v súlade s pôsobnosťou ministerstva výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia a štátneho jazyka a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Sekcia umenia a štátneho jazyka najmä:

 • vypracúva koncepciu štátnej politiky a určuje stratégiu v oblasti profesionálneho umenia a štátneho jazyka,
 • vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti profesionálneho umenia a štátneho jazyka,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce ministerstvu zo zákona o divadelnej a hudobnej činnosti, o Slovenskom národnom divadle, o Slovenskej filharmónii, o štátnom jazyku a z iných príslušných zákonov,
 • tvorí koncepcie rozvoja na vybranom úseku kultúry, zabezpečuje relevantnú výskumnú a analytickú činnosť,
 • metodicky riadi organizácie vo svojej vecnej pôsobnosti,
 • zabezpečuje spoluprácu ministerstva s umeleckými, profesijnými občianskymi združeniami, občianskymi združeniami zapájajúcimi sa do kultúrnych aktivít, s nadáciami, národnými výbormi medzinárodných, medzivládnych a mimovládnych organizácií, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v Slovenskej republike v oblasti profesionálneho umenia,
 • vypracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií v rámci vecnej pôsobnosti sekcie, umeleckých, profesijných, občianskych združení a iných subjektov z oblasti profesionálneho umenia,
 • v spolupráci s útvarmi medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave koncepčných návrhov a podkladov k medzinárodným bilaterálnym a multilaterálnym kultúrnym dohodám a vykonávacím plánom za celú oblasť umenia a jej zapojenia do európskeho kontextu vo zverenej oblasti,
 • koordinuje medzinárodné kontakty a priamu spoluprácu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 • spolupracuje na príprave celoštátnych podujatí s medzinárodnou účasťou a na prezentácii umenia v zahraničí, zabezpečuje prepojenie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných zahraničnými partnermi s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike,
 • v spolupráci s odbornými organizáciami monitoruje stav v oblasti svojho pôsobenia,
 • vedie
 1. evidenciu profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti,
 2. evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov podľa zákona o divadelnej a hudobnej činnosti.

Sekcia umenia a štátneho jazyka sa člení na:

Kontakt:
Mgr. Jozef  Švolík, generálny riaditeľ SUŠJ poverený zastupovaním ved. zamestnanca
Telefón: 02/20482 303
E-mail: susj@culture.gov.sk

Odbor umenia

V oblasti múzických a vizuálnych umení a literatúry najmä:

vykonáva koncepčnú činnosť v odvetví kultúry, pripravuje analytické a informačné materiály celospoločenského významu z jednotlivých oblastí profesionálneho umenia, metodicky riadi 12 organizácií vo svojej vecnej pôsobnosti, monitoruje problematiku umeleckej tvorby, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov a problematiku iných zverených oblastí v Slovenskej republike, venuje pozornosť vývojovým tendenciám v iných krajinách a vypracúva podkladové materiály, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti múzických a výtvarných umení, zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, spolupracuje s príslušnými oddeleniami pre mimovládne organizácie jednotlivých ministerstiev, s informačnými a servisnými centrami pre mimovládne organizácie v zahraničí, posudzuje a iniciuje legislatívne návrhy súvisiace s podmienkami činnosti mimovládnych organizácií vo zverenej oblasti umenia, pomáha mimovládnym organizáciám pri ich činnosti a aktivitách vo zverenej oblasti umenia.

Kontakt:
Mgr. Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia
Telefón: 02/20482 306
E-mail: jozef.svolik@culture.gov.sk

 

Odbor štátneho jazyka

V oblasti štátneho jazyka najmä:
vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti ochrany, poznávania, podpory rozvoja a používania štátneho jazyka, monitoruje úroveň jazykovej kultúry, analyzuje ju a vyhodnocuje, dbá na zvyšovanie jazykovej úrovne v spoločnosti a na upevňovanie postavenia slovenského jazyka ako štátneho jazyka Slovenskej republiky, prispieva k realizácii štátnej jazykovej politiky, k posilňovaniu národnoreprezentatívnej a štátnointegratívnej funkcie slovenského jazyka a k upevňovaniu pozície spisovného slovenského jazyka ako prostriedku verejného styku, spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, predovšetkým s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV, a ďalšími slovakistickými jazykovednými pracoviskami, ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na rozpracovaní Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky, koordinuje činnosť terminologických komisií pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov (podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), posudzuje návrhy názvov nových obcí a častí obcí pre MV SR, vybavuje podnety občanov týkajúce sa porušovania zákona o štátnom jazyku, organizačne zabezpečuje činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a poskytuje odborné stanoviská k problematike štátneho jazyka.

Kontakt:
PaedDr. Elena Kačalová, riaditeľka odboru štátneho jazyka
Telefón: 02/20482 401
Fax:       02/20482 375
E-mail: susj@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 21.05.2018 / SUŠJ
Linky