Pôsobnosť ministerstva kultúry v oblasti umenia a kreativity

Sekcia umenia zabezpečuje výkon štátnej správy a podieľa sa na vytváraní podmienok pre rozvoj a prezentáciu kultúry vo všetkých oblastiach profesionálneho umenia, štátneho jazyka a kreativity a koordinuje postupy ministerstva pri zabezpečovaní implementácie štátnej kultúrnej politiky.

Sekcia umenia sa člení na:

Kontakt:
Mgr. Jozef  Švolík, generálny riaditeľ sekcie umenia
Telefón: 02/20482 303
E-mail: jozef.svolik@culture.gov.sk

Odbor umenia a kreativity (OUK)

V oblasti múzických a vizuálnych umení a literatúry najmä:

vykonáva koncepčnú činnosť v odvetví kultúry, pripravuje analytické a informačné materiály celospoločenského významu z jednotlivých oblastí profesionálneho umenia, metodicky riadi 12 organizácií vo svojej vecnej pôsobnosti, monitoruje problematiku umeleckej tvorby, umeleckých inštitúcií v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy a neštátnych zakladateľov a problematiku iných zverených oblastí v Slovenskej republike. Venuje pozornosť vývojovým tendenciám v iných krajinách a vypracúva podkladové materiály, spracúva stanoviská, analýzy a rozbory k podnetom, návrhom a námetom jednotlivých organizácií, profesijných a umeleckých združení, ako aj iných subjektov v oblasti múzických a vizuálnych umení. Zabezpečuje prepájanie kultúrnych podnetov a aktivít navrhovaných partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, posudzuje a iniciuje legislatívne návrhy vo zverenej oblasti umenia. Zabezpečuje spracovanie návrhov nominácií na cenu ministra kultúry SR za umenie.

V oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu:

vypracúva koncepcie a stratégie, koordinuje prípravu odvetvových stratégií, akčných plánov a návrhy právnych predpisov. Uskutočňuje horizontálnu koordináciu podpory a rozvoja kultúry a kreativity s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy. Monitoruje trendy rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na národnej a regionálnej úrovni, spolupracuje so sprostredkovateľským orgánom pre IROP PO3, podieľa sa na kreovaní podporných nástrojov Európskej komisie pre kreativitu, inovácie a podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Zároveň aktívne participuje na realizácii medzinárodných projektoch v rámci programu INTERREG EUROPE, a to CREADIS 3 – Inteligentné a kreatívne regióny alebo A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe, podieľa sa na tvorbe Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR, je členom pracovných skupín primárne alebo sekundárne zameraných na kultúrny a kreatívny priemysel a kladie značný dôraz na zvyšovanie povedomia o kultúrnom a kreatívnom priemysle a jeho pozitívnych ekonomických a sociálnych prínosoch pre spoločnosť.

 

Kontakt:
Mgr. Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru umenia a kreativity
Telefón: 02/20482 303, 20482 374
E-mail: susj@culture.gov.sk

 

Odbor štátneho jazyka (OŠJ)

V oblasti štátneho jazyka najmä:
vypracúva analytické, koncepčné a informačné materiály v oblasti ochrany, poznávania, podpory rozvoja a používania štátneho jazyka, monitoruje úroveň jazykovej kultúry, analyzuje ju a vyhodnocuje. Dbá na zvyšovanie jazykovej úrovne v spoločnosti a na upevňovanie postavenia slovenského jazyka ako štátneho jazyka Slovenskej republiky, prispieva k realizácii štátnej jazykovej politiky, k posilňovaniu národnoreprezentatívnej a štátnointegratívnej funkcie slovenského jazyka a k upevňovaniu pozície spisovného slovenského jazyka ako prostriedku verejného styku. Spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, predovšetkým s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV, a ďalšími slovakistickými jazykovednými pracoviskami, ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na rozpracovaní Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť terminologických komisií pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, odsúhlasuje štandardizáciu geografických názvov (podľa zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), posudzuje návrhy názvov nových obcí a častí obcí pre MV SR, vybavuje podnety občanov týkajúce sa porušovania zákona o štátnom jazyku. Organizačne zabezpečuje činnosť Ústrednej jazykovej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka, vykonáva preventívno-výchovnú činnosť a poskytuje odborné stanoviská k problematike štátneho jazyka.

Kontakt:
PhDr. Oľga Škorecová, PhD., riaditeľka odboru štátneho jazyka
Telefón: 02/20482 301
E-mail: susj@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 31.10.2019 / OI
Linky