Dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky

Informácie pre vlastníkov/žiadateľov o DOČASNÝ VÝVOZ národnej kultúrnej pamiatky

(postup a obsahové náležitosti predkladanej žiadosti)

Podľa § 25 odseku 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zákona v znení neskorších predpisov žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) alebo jej časti obsahuje:

- identifikačné údaje žiadateľa

- identifikačné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky alebo jej časti

- identifikačné znaky kultúrnej pamiatky alebo jej časti
(žiadateľ uvedie charakteristické znaky kultúrnej pamiatky definované v tlačive  podľa  výpisu z evidenčného listu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu alebo v spolupráci s príslušným krajským pamiatkovým úradom)

- účel vývozu
(žiadateľ uvedie dôvod vývozu napr. výstava alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky, a zároveň uvedie miesto s adresou, kde sa bude kultúrna pamiatka nachádzať. V prípade dôvodu vývozu kultúrnej pamiatky na výstavu uvádza žiadateľ aj názov a termín konania výstavy, v prípade vývozu kultúrnej pamiatky z dôvodu reštaurovania uvádza žiadateľ meno reštaurátora/názov reštaurátorského ateliéru a adresu)

- čas trvania vývozu  (dátum odo dňa vývozu zo SR do dňa navrátenia kultúrnej pamiatky naspäť do SR)

- vyjadrenie príslušného krajského pamiatkového úradu
(Krajský pamiatkový úrad vyjadrí samostatným listom, ktorý sa prikladá ako príloha k žiadosti v troch originálnych verziách, svoj súhlas alebo nesúhlas s dočasným vývozom kultúrnej pamiatky a stanoví podmienky, ktoré treba dodržať počas celej doby vývozu kultúrnej pamiatky pri balení, transporte a ďalšej manipulácii s kultúrnou pamiatkou, a zároveň svoje stanovisko potvrdí v tlačive v  bode č. 4)

- farebné fotografie kultúrnej pamiatky (2 - 4 ks fotografií v závislosti od typu kultúrnej pamiatky o rozmere minimálne 9 x 13 cm)

Žiadosť sa podáva ministerstvu na predpísanom tlačive:

Tlačivo žiadateľ podáva na ministerstvo kultúry v troch originálnych verziách, ktoré sú súčasťou rozhodnutia ministerstva kultúry o dočasnom vývoze kultúrnej pamiatky (ďalej len „rozhodnutie“), pričom jeden originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane žiadateľ o vývoz kultúrnej pamiatky, druhý originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane splnomocnenec na vývoz kultúrnej pamiatky a tretí originál tlačiva s rozhodnutím je súčasťou spisu ministerstva kultúry o vývoze predmetnej kultúrnej pamiatky.

Podľa § 25 odseku 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov môže ministerstvo kultúry vydanie povolenia o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti viazať na uzavretie poistnej zmluvy, predloženie zmluvy o výpožičke alebo aj na podmienku záruky podľa ceny kultúrnej pamiatky určenej znaleckým posudkom alebo na splnenie ďalších podmienok.

V súvislosti s tým ministerstvo kultúry požaduje, aby súčasťou predkladanej žiadosti boli prílohy:

- kópia zmluvy o výpožičke do zahraničia medzi vypožičiavateľom a zapožičiavateľom (v slovenskom jazyku)

- kópia poistnej zmluvy kultúrnej pamiatky (v slovenskom jazyku)

Ministerstvo kultúry zároveň požaduje, aby prílohou k predkladanej žiadosti bolo splnomocnenie:

- originál splnomocnenia vlastníka splnomocnencovi (napr. prepravcovskej spoločnosti), ktorý je oprávnený na manipuláciu a transport kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami.

- originál splnomocnenia vlastníka žiadateľovi o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami s uvedením názvu a č. ÚZPF predmetnej kultúrnej pamiatky (dokladá žiadateľ iba v prípade, ak nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky)

 

Postup v prípade dočasného vývozu viacerých kultúrnych pamiatok do zahraničia na jedno miesto určenia (napríklad zahraničná výstava):

Pri dočasnom vývoze viacerých kultúrnych pamiatok, ktoré majú byť vyvezené na jedno miesto určenia (napríklad zahraničnú výstavu) a ktoré sú vo vlastníctve rôznych vlastníkov (napríklad farností cirkvi) sa žiadosti podávajú samostatne za každého vlastníka (farnosť) kultúrnej pamiatky.

V prípade, že chce žiadateľ dočasne vyviezť viac ako jednu kultúrnu pamiatku, predkladá predpísané tlačivo ministerstvom kultúry pre každú  kultúrnu pamiatku zvlášť v troch originálnych verziách.

Pokiaľ žiadateľom nie je vlastník kultúrnej pamiatky, ale splnomocnenec ním poverený a ide o dočasný vývoz viacerých kultúrnych pamiatok, prikladá sa k žiadosti originál splnomocnenia, podpísaný oboma stranami (vlastníkom aj splnomocnencom), v ktorom sú vymenované všetky predmetné kultúrne pamiatky.

*všetky ďalšie pokyny a potrebné obsahové náležitosti na dočasný vývoz kultúrnych pamiatok sú uvedené na začiatku tohto dokumentu

 

Správny poplatok:

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za príslušné správne konanie Ministerstvo kultúry SR vyberá správny poplatok  9,50 €

Položka 62b
c)  Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí

Možnosti úhrady správneho poplatku (pdf, 148 kB)

 

Kontakt:
Mgr. Elena Brnčalová

Odbor ochrany pamiatkového fondu, Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Telefón: 02/20 48 24 12
E-mail: elena.brncalova@culture.gov.sk

 

Aktualizované 15. 1. 2020/sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 17.01.2020 / SKD
Linky