Evidencia organizácií kolektívnej správy

Kolektívnou správou práv je správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (pdf, 447 kB) Autorský zákon prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.

Ministerstvo kultúry SR na svojom webovom sídle vedie podľa § 152 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia.

Evidencia obsahuje

a) názov organizácie kolektívnej správy,

b) sídlo organizácie kolektívnej správy, 

c) označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,

d) vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a

e) informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku.

 

Kolektívnu správu práv vykonávajú v súčasnosti na Slovensku nasledovné organizácie kolektívnej správy:

1.       a) Názov organizácie kolektívnej správy: SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre
          práva k hudobným dielam

b) Sídlo organizácie kolektívnej správy: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

c) Štatutárny orgán: Anton Popovič - riaditeľ 

    Orgán riadenia:  Riaditeľ - Anton Popovič

 Výbor - Matúš Jakabčic (predseda), Ľuboš Bernáth, Ľubomír Burgr, Ondrej Demo, Rastislav Dubovský, Miroslav Dudík, Peter Horák, Adam Hudec, Richard Jajcay, Katarína Jarušková, Lucia Jurgová, Miroslav Jurika, Jela Kersenbaum, Slavomír Kopec, Daniel Matej, Ján Nedvěd, Ján Štrasser, Miroslav Žbirka

d) Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení (pdf, 546 kB).

e) Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu: 

UZATVÁRA ROZŠÍRENÉ HROMADNÉ LICENČNÉ ZMLUVY V ZMYSLE § 79, ktorými udeľuje súhlas na

a) technické predvedenie diela(*) alebo verejný prenos diela
v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,

b) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,

c) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,

d) sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti,

e) retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

(*) vzťahuje sa na druhy diel, ku ktorým spravuje majetkové práva v zmysle oprávnenia, a to hudobné diela.

 

2.       a) Názov organizácie kolektívnej správy: LITA, autorská spoločnosť

b) Sídlo organizácie kolektívnej správy: Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1

c) Štatutárny orgán: Magdaléna Debnárová - riaditeľka

    Orgán riadenia: Riaditeľ - Magdaléna Debnárová

Výbor - Marián Puobiš (predseda), Eva Borušovičová, Mirka Brezovská, Judita Csáderová, Dušan Dušek, Elena Flašková, Martin Kellenberger, Anna Šebestová, Ondrej Šulaj, Dušan Trančík, Elena Záhoráková, Daniel Kollár

d) Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení (pdf, 124 kB).

e) Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu: 

UZATVÁRA ROZŠÍRENÉ HROMADNÉ LICENČNÉ ZMLUVY V ZMYSLE § 79, ktorými udeľuje súhlas na

a) technické predvedenie diela(*) alebo verejný prenos diela
v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,

b) použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,

c) živé predvedenie literárnych diel,

d) vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,

e) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,

f) sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti,

g) retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.

(*) vzťahuje sa na druhy diel, ku ktorým spravuje majetkové práva v zmysle oprávnenia, a to literárne, dramatické, hudobnodramatické, choreografické, audiovizuálne, fotografické, architektonické diela, diela výtvarného umenia, diela úžitkového umenia.

 

3.       a) Názov organizácie kolektívnej správy: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných
          umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

b) Sídlo organizácie kolektívnej správy: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava

c) Štatutárny orgán: Natália Škvareninová - riaditeľka

    Orgán riadenia: Riaditeľ - Natália Škvareninová

          Výbor - Roman Pálka (predseda), Roman Spišiak, Peter Riava, Peter Bič, Branislav Bystriansky, Július Kinček, Róbert Sedlák

d) Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení (pdf, 703 kB), oprávnení (pdf, 41 kB) a oprávnení (pdf, 41 kB).

e) Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu: -

 

4.       a) Názov organizácie kolektívnej správy: OZIS, ochranné združenie interpretov
          Slovenska

b) Sídlo organizácie kolektívnej správy: Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava

c) Štatutárny orgán: Jana Lisová - riaditeľka

    Orgán riadenia: Riaditeľ - Jana Lisová

Výbor - Juraj Burian (predseda), Ladislav Holásek, Eva Rysová, Elena Matúšová, Rajmund Kákoni, Ján Klimo, Angela Vargicová

d) Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení (pdf, 75 kB) a oprávnení (pdf, 45 kB). 

e) Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu: -

 

5.       a) Názov organizácie kolektívnej správy: SAPA, Slovenská asociácia producentov
          v audiovízii

b) Sídlo organizácie kolektívnej správy: Grösslingova 32, 811 09 Bratislava

c) Štatutárny orgán: Marián Urban - riaditeľ

    Orgán riadenia: Riaditeľ - Marián Urban

Výbor - Ivo Brachtl (predseda), Peter Dubecký, Patrik Pašš, Marián Urban

d) Vymedzenie odborov kolektívnej správy práv: uvedené v oprávnení (pdf, 422 kB) a oprávnení (pdf, 45 kB).

e) Informácia, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu: -

 

 

Aktualizované dňa 4.1.2016/ Sekcia médií, audiovízie a autorského práva/ Odbor autorského práva

Posledná aktualizácia: 09.02.2016 / SMAAP
autor: Jana Veselská
Linky