Apoštolská cirkev na Slovensku

Názov: Apoštolská cirkev na Slovensku
Sídlo: Rada Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Sreznevského 2
831 03 Bratislava 3
Štatutárny orgán: biskup (Ing. Mgr. Pavel Zsolnai)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00492671
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Podľa ust. § 2 Ústavy Apoštolskej cirkvi na Slovensku „cirkevné útvary sú právne subjekty s odvodenou subjektivitou, vymedzenou touto ústavou“. Podľa ust. § 6 ods. 1 a bližšie § 12 a § 15 ods. 2 písm. n) cirkevné útvary s právnou subjektivitou sú: cirkev, oblasť, zbor, iné útvary.
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 10. januára 2024 / MKSR Admin

Zdieľať