Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

Názov: Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Sídlo: Súľovská 2
821 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Rada cirkvi (predseda Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D., podpredseda Bc. Zoltán Kakaš, podpredseda Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468096
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Podľa Ústavy Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike právnu subjektivitu má cirkev ako celok reprezentovaná Radou, jednotlivé cirkevné zbory a účelové zariadenia.
BJB pre zabezpečenie svojich potrieb a cieľov zriaďuje účelové zariadenia. Slúžia na vzdelávanie a výchovu členov zborov BJB, zabezpečenie misijnej a sociálnej činnosti, rozvíjanie kresťanského spoločenstva, rekreáciu a pod., edičnú činnosť. Ich zriadenie, štatút a hospodárenie schvaľuje Konferencia delegátov zborov.
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 25. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať