Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Názov: Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Sídlo: Cablkova 3
821 04 Bratislava 2
Štatutárny orgán: predseda združenia (František Kolesár, B.Th.), tajomník združenia (Daniel Márföldi B.A.) a hospodár združenia (Samuel Ondrušek, M.A.)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468118
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Organizačnú štruktúru tvoria zbory ako miestne spoločnstvá veriacich. Právnu subjektivitu má cirkev ako celok. Na to, aby cirkev efektívne realizovala niektoré svoje programy a dosahovala vytýčené ciele, jej orgány zriaďujú, vytvárajú a zakladajú pomocné inštitúcie cirkvi: pomocné organizácie, zariadenia, nadácie, neziskové organizácie a podobné inštitúcie. Takúto „inštitúciu cirkvi“ ako právnickú osobu môže zriadiť a zrušiť výbor združenia po predchádzajúcom súhlase výboru únie.
Štatistika KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať