Cirkev bratská v Slovenskej republike

Názov: Cirkev bratská v Slovenskej republike
Sídlo: Rada Cirkvi bratskej v SR
Cukrová 14
811 08 Bratislava
Štatutárny orgán: predseda (Ing. Štefan Evin), podpredseda, tajomník rady (ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468070
Základný dokument: Ústava Cirkvi bratskej
Poriadok Cirkvi bratskej
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu má Cirkev bratská v Slovenskej republike ako celok zastúpená Radou, jednotlivý Zbor Cirkvi bratskej, ktorý je oprávnený samostatne nadobúdať práva a preberať záväzky a to vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, a Účelové zariadenie Cirkvi bratskej, pokiaľ tak určí jeho štatút. Za Cirkev bratskú v Slovenskej republike sú ako štatutárni zástupcovia oprávnení konať: predseda, podpredseda a tajomník Rady Cirkvi bratskej v Slovenskej republike. /čl. 5/ Riaditeľ Kancelárie Cirkvi bratskej v rozsahu oprávnení stanovených Radou. Za zbor Cirkvi bratskej sú ako štatutárni zástupcovia zboru oprávnení konať: správca zboru, podpredseda staršovstva a hospodár.
Na plnenie úloh v jednotlivých oblastiach činnosti môže Rada Cirkvi bratskej i jednotlivé zbory Cirkvi bratskej podľa potreby zriaďovať príslušné účelové zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu pokiaľ tak určuje ich štatút. /čl. 74/
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 13. augusta 2021 / MKSR Admin

Zdieľať