Cirkev československá husitská na Slovensku

Názov: Cirkev československá husitská na Slovensku
Sídlo: Diecézna rada CČSH
Jozefská 8
811 06 Bratislava
Štatutárny orgán: biskup (ThDr. Jan Hradil, Th.D.)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 30813565
Základný dokument: Ústava
 Hospodársky řád
 Řád duchovenské služby
 Organizační řád
Orgány a útvary
s právnou subjektivitou:
Podľa ustanovení článku 6 Ústavy právnu subjektivitu majú diecézy a náboženské obce. Tie môžu zriaďovať cirkevné zariadenia bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou. Diecéza CČSH je spravovaná diecéznou radou, volenou diecéznym zhromaždením. Jej štatutárnymi zástupcami sú biskup – predseda Diecéznej rady, podpredseda Diecéznej rady a predseda finančného výboru. Náboženská obec CČSH je spravovaná radou starších, volenou zhromaždením obce. Jej štatutárnymi zástupcami sú farár, predseda Rady starších a jeden člen Rady starších.
O nakladaní s majetkom a právnych úkonoch bližšie v čl. 7 Ústavy.
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

 

Posledná aktualizácia: 6. októbra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať