Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Názov: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Sídlo: Hlavná 1
080 01 Prešov
Štatutárny orgán: metropolita (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita)

za Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov, prešovský arcibiskup a metropolita (Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.) a protosynkel
za Gréckokatolícku eparchiu Košice, eparcha košickej eparchie (Mons. Milan Chautur, CSsR) a protosynkel
za Gréckokatolícku cirkev, eparchiu Bratislava, bratislavský eparcha (Mons. Peter Rusnák) a protosynkel

Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00179205 Gréckokatolícke Arcibiskupstvo Prešov
30305624 Gréckokatolícka eparchia Košice
42131774 Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava
Základný dokument: Kódex kánonov východných cirkví
Základný dokument Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu na Slovensku má arcibiskupstvo v Prešove, eparchie v Košiciach a v Bratislave a jednotlivé gréckokatolícke farnosti. Iné inštitúcie, ktorým právnu subjektivitu udelila kompetentná cirkevná autorita.
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 25. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať