Kresťanské zbory na Slovensku

Názov: Kresťanské zbory na Slovensku
Sídlo: Bystrická 20
841 07 Bratislava 49
Štatutárny orgán: štatutárni zástupcovia: Milan Neklapil a Ing. Vladimír Azor
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468134
Základný dokument: Biblické poznanie a vnútorný poriadok
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: V zmysle Vnútorného poriadku kresťanských zborov na Slovensku je každý kresťanský zbor samostatný a samosprávny. Zbor je právnym subjektom, pred úradmi zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma). / ods. 4 písm. a)/
Právne poverenie k diakonskej službe (obsahuje sociálnu prácu v širokom zmysle) dáva príslušný kresťanský zbor prípadne medzizborová rada. /ods. 8 písm. d)/ Na túto prácu predpokladajú vytvoriť potrebné účelové zariadenia kresťanských zborov (napr. nakladateľstvo, domovy pre dôchodcov a pod.). /ods. 16. písm. c) a tiež ods. 18. písm. b)/
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať