Pravoslávna cirkev na Slovensku

Názov: Pravoslávna cirkev na Slovensku
Sídlo: Metropolitná rada
Bajerova 8
080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 31946763 Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
00179167 Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
00179175 Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku vymedzuje v ustanoveniach článku 27, že právnickými osobami sú Pravoslávna cirkev na Slovensku, eparchie (biskupstvá), cirkevné obce, monastiere, cirkevné dobročinné zariadenia, cirkevné školy, pravoslávna akadémia a iné cirkevné zariadenia a združenia. Pravoslávnu cirkev na Slovensku zastupuje a v jej mene koná arcibiskup prešovský. Eparchiu zastupuje eparchiálny biskup, pomocný biskup – vikár, alebo správca eparchie v medziach svojej právomoci. Pravoslávnu cirkevnú obec zastupuje a v jej mene koná duchovný správca, monastier zastupuje predstavený monastiera, cirkevné dobročinné zariadenia a iné subjekty ich ustanovený riaditeľ.
Metropolitná rada, eparchiálna rada i cirkevná obec s požehnaním biskupa môže zriaďovať cirkevné školy, sociálne a charitatívne ústavy, účelové zariadenia a iné cirkevné organizácie. /Ústava Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku zo 16. 10. 1999, čl. 13 ods. 6, čl. 15 ods. 12 a čl. 16 ods. 6/
Právnickou osobou je … monastier, cirkevné dobročinné zariadenie, cirkevná škola, cirkevné bratstvo, pravoslávna akadémia, iné výchovné zariadenia, iné cirkevné združenia. /čl. 27 ods. 1/
Miestne oddelené stredisko veriacich je modlitbové, duchovné a organizačné spoločenstvo veriacich, účelovo viazané na plnenie osobitých úloh v živote cirkevnej obce. Miestne oddelené strediská veriacich tvoria: Kňazský seminár PBF, detské domovy, sociálne ústavy, cirkevné školy, charitatívne zariadenia a iné. /čl. 1 ods. 7 a čl. 1 Vykonávacích predpisov k Ústave/
Monastier ako náboženská a kultúrna ustanovizeň s osobitnou kánonickou organizáciou. /Ústava čl. 1 ods. 8, čl. 10 a Vykonávacie predpisy čl. 9/
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 25. júna 2021 / MKSR Admin

Zdieľať