Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Názov: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Sídlo: Predsedníctvo synody
Jókaiho 34,
945 01 Komárno
Štatutárny orgán: biskup (Mgr. Róbert Géresi) a generálny kurátor (Ing. Ferenc Porubán)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00179191
Základný dokument: Ústava
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ustanovuje v § 8, že cirkevné zbory, senioráty a generálna cirkev sú samostatnými telesami a právnickými osobami.
Samostatnými cirkevnými telesami a právnickými osobami sú aj také cirkvou zriadené inštitúcie a ústavy, ktoré zriaďuje cirkev pre vlastnú službu, a ktorých činnosť usmerňuje samostatný štatút. / § 8, ods. 2/
Cirkev … môže vydržiavať charitatívne ústavy… môže zriaďovať alebo udržiavať cirkevné školy, doškoľovacie ústavy a konferenčné strediská, zariadenia slúžiace na rekreáciu duchovných a svetských cirkevných funkcionárov; a za účelom podpory cirkevnej práce môže zriadiť rôzne spolky a nadácie. /§ 16, ods. 3/
Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 6. septembra 2021 / Radovan Čikeš

Zdieľať