Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Názov: Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
Sídlo: Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11, P.O.Box 113
814 99 Bratislava
Štatutárny orgán: diecézny biskup za príslušné biskupstvo
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 51326990
Základný dokument: Prípis RKC
Príloha – zoznam reholí
Orgány a útvary s právnou subjektivitou:
 • Konferencia biskupov Slovenska (IČO: 00684325), v mene ktorej koná predseda.
 • Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (IČO: 36122084), v mene ktorej koná predseda a zástupca predsedu.
 • Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza (IČO: 42131685), za ktorú je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica (IČO: 00179086), za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra (IČO: 35593008), za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza (IČO: 00419702), za ktorú je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (IČO: 42063043), za ktorú je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Košická arcidiecéza (IČO: 00179094), za ktorú je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava (IČO: 00179108), za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie (IČO: 00179124), za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup a osoby ním poverené.
 • Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (IČO: 42499593), za ktorý je oprávnený konať vojenský ordinár a osoby ním poverené.
 • Sídelné kapituly jednotlivých diecéz sú zastúpené jedným z kanonikov.
 • Rehole a kongregácie zastúpené príslušným rehoľným predstaveným.
 • Farnosti, za ktoré je oprávnený konať farár alebo farský administrátor. Niektoré právne úkony podliehajú schváleniu diecézneho biskupa. Farnosť môže pozostávať z viacerých častí (obcí) čiže filiálok, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu.
 • Ďalšie právnické osoby, ktoré sú zriadené v súlade s kánonickým právom a ktoré majú právnu subjektivitu odvodenú od Cirkvi; ustanovenie štatutárneho orgánu definuje ich štatút (napr. kňazský seminár, charita, pastoračné centrum, cirkevný dom, rehoľný dom, sekulárny inštitút, diecézny fond, katechetický úrad, kňazský domov, katolícky kruh, koinonia, penzión, centrum mládeže, duchovná správa, misijná spoločnosť, spoločenstvo).

 

Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 18. marca 2022 / MKSR Admin

Zdieľať