Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Názov: Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
Sídlo: Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11, P.O.Box 113
814 99 Bratislava
Štatutárny orgán: diecézny biskup za príslušné biskupstvo
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00684325 Konferencia biskupov Slovenska
00419702 Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza
00179094 Košická arcidiecéza
00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
35593008 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
00179124 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
31815995 Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
42131685 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
42063043 Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Základný dokument: Kódex kánonického práva
Prípis KBS
Konštitúcia Slovachiae Sacrorum Antistites zo dňa 14. februára 2008
Orgány a útvary s právnou subjektivitou:
  • Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
  • Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
  • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
  • Košická arcidiecéza
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

za ktoré je oprávnený konať diecézny biskup resp. arcibiskup a osoby ním poverené.
Postavenie diecézy Katolíckej cirkvi v SR má aj Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti sa riadi všeobecnými normami Apoštolskej konštitúcie Spirituali militum curae, štatútmi vydanými Apoštolskou Stolicou a všeobecnými cirkevnými zákonmi, v zmysle ktorých právnu subjektivitu majú aj všetky vojenské, policajné a väzenské farnosti, ktoré tento Ordinariát zriadi. Štatutárnym orgánom je ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a jeho generálny vikár.
Farnosti sú zastúpené farárom alebo správcom farnosti. Farnosť môže pozostávať z viacerých častí (obcí) čiže filiálok, tie však nemajú samostatnú právnu subjektivitu. Zoznam jednotlivých farností a mená farárov, resp. správcov, ktorí konajú v mene farnosti ako štatutárny orgán, sa nachádzajú v archíve príslušnej diecézy, resp. arcidiecézy, do ktorej patria.
Konferencia biskupov Slovenska so sídlom v Bratislave, ul. Kapitulská 11. Zastupuje ju predseda KBS.
Právnu subjektivitu ďalej majú jednotlivé semináre zastúpené rektorom, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku zastúpená predsedom, rehole a kongregácie zastúpené príslušným predstaveným, a ostatné subjekty ktorým ju udelila kompetentná cirkevná vrchnosť.

Štatistika: KULT

Posledná aktualizácia: 6. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať