Starokatolícka cirkev na Slovensku

Názov: Starokatolícka cirkev na Slovensku
Sídlo: Chrenovská 15
949 01 Nitra
Štatutárny orgán: arcibiskup (ThDr. Augustín Bačinský)
Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 31753043
Základný dokument: Synodálny poriadok
Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Jej štatutárnym zástupcom je biskup. V zmysle Synodálneho poriadku a poriadku cirkevných obcí Starokatolíckej cirkvi na Slovensku z roku 1995 sa cirkev člení na cirkevné obce a filiálne obce. Právnu subjektivitu majú cirkevné obce a Slovenská katolícka diakonia.
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať