Ústredný zväz židovských náboženských obcí
v Slovenskej republike

Názov: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Sídlo: Panenská 4
811 03  Bratislava
Štatutárny orgán: predseda (Richard Duda)

podpredsedovia (Igor Rintel a Oľga Hodálová)

Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00179221
Základný dokument: Stanovy
Orgány a útvary
s právnou subjektivitou:
V zmysle jeho Stanov právnu subjektivitu má Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, v mene ktorého koná a navonok vystupuje predseda ÚZŽNO, a jednotlivé židovské náboženské obce v SR v mene ktorých koná a navonok vystupuje ich predseda.
Hlavný rabín reprezentuje ÚZŽNO vo veciach náboženských.
Štatistika: KULT – neposkytuje súhlas so zverejnením

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať