Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii

Členské štáty Dohovoru o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška Ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb.) sa zaviazali, s cieľom zabezpečiť ochranu predmetov kultúrnej hodnoty (kultúrnych statkov) proti nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva, o. i. podieľať sa na vypracúvaní návrhov zákonov a predpisov, ktoré upravujú ochranu kultúrneho dedičstva a najmä zabraňujú nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva dôležitých kultúrnych statkov a vytvoriť a udržiavať na základe národného súpisu chránených statkov zoznam dôležitých verejných a súkromných kultúrnych statkov, ktorých vývoz by predstavoval citeľné ochudobnenie národného kultúrneho dedičstva.

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zaviedol možnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby zaevidovať predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú ich vlastníctvom a zároveň nie sú zbierkovým predmetom, historickým knižničným dokumentom, historickým knižničným fondom, kultúrnou pamiatkou alebo archívnym dokumentom do Evidencie predmetov kultúrnej hodnoty. Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty vedie Ministerstvo kultúry SR.

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

Predmet kultúrnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. Zápisu do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty podliehajú predmety uvedené v prílohe č. 2 k zákonu č. 206/2009 Z. z. a všetky originály diel výtvarného umenia bez časového obmedzenia vrátane diel žijúcich autorov.

Vlastník predmetu kultúrnej hodnoty (právnická osoba alebo fyzická osoba) podáva žiadosť o zápis do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty Ministerstvu kultúry SR v jednom vyhotovení na tlačive Žiadosť o zápis do evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, a to na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia kultúrneho dedičstva
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:

Ing. Mgr. Bojan RADOVANOVIĆ
Tel.: + 421 2 20 482 432
e-mail: bojan.radovanovic@culture.gov.sk

sekcia kultúrneho dedičstva
odbor múzeí, galérií a knižníc
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31  Bratislava


OPRÁVNENIA VLASTNÍKA, KTORÝ ZAPÍŠE SVOJ PREDMET KULTÚRNEJ HODNOTY DO EVIDENCIE

  • požiadať múzeum alebo galériu o odbornú pomoc pri spracovaní evidenčného formulára na evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty,
  • uložiť predmet kultúrnej hodnoty v múzeu alebo galérii, pokiaľ im to ich priestorové a odborné kapacity umožňujú; prevzatie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou je možné len na základe zmluvy o úschove, v ktorej sa upravia podmienky úschovy,
  • požiadať múzeum alebo galériu o odborné usmernenie pri odbornej ochrane predmetu kultúrnej hodnoty,
  • sprístupniť predmet kultúrnej hodnoty verejnosti.

POVINNOSTI VLASTNÍKA, KTORÝ ZAPÍŠE SVOJ PREDMET KULTÚRNEJ HODNOTY DO EVIDENCIE

  • ponúknuť predmet kultúrnej hodnoty pred uskutočnením jeho predaja na nadobudnutie ministerstvom vybranému múzeu alebo galérii, ktorí budú vybraní podľa ich zamerania a špecializácie; ak múzeum alebo galéria ponuku do 90 dní od jej doručenia neprijme, prednostné právo na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty zaniká,
  • uzavrieť po prijatí ponuky na nadobudnutie predmetu kultúrnej hodnoty múzeom alebo galériou do 90 dní odo dňa doručenia ponuky s vlastníkom zmluvu o nadobudnutí predmetu kultúrnej hodnoty za cenu zodpovedajúcu hodnote určenej podľa § 9 ods. 5 zákona č. 206/2009 Z. z.,
  • požiadať o výmaz predmetu kultúrnej hodnoty z evidencie predmetov kultúrnej hodnoty, ak predmet kultúrnej hodnoty sa stal zbierkovým predmetom, bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, bol vyhlásený za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, alebo bol trvalo vyvezený z územia Slovenskej republiky,
  • chrániť predmet pred jeho poškodením, znehodnotením a odcudzením a oznamovať ministerstvu neodkladne každú zmenu stavu.

UPOZORNENIE:

Ak sa pri zápise predmetu kultúrnej hodnoty a jeho evidencii preukáže jeho vysoká vedecká, historická, kultúrna a umelecká hodnota, môže Ministerstvo kultúry SR začať proces vyhlásenia predmetu kultúrnej hodnoty za kultúrnu pamiatku podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY NEMÁ VPLYV NA VLASTNÍCTVO PREDMETU KULTÚRNEJ HODNOTY.

Posledná aktualizácia: 12. apríla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať