Výsledky doterajších aktivít Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V zmysle zabezpečenia Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 109 zo dňa 10. februára 1999 k správe o účasti delegácie Slovenskej republiky na Washingtonskej konferencii o majetkových otázkach Holocaustu bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poverené spracovaním databázy umeleckých diel odcudzených z územia SR počas a po skončení druhej svetovej vojny. Stanovená úloha bola plnená v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom. Pri spracovávaní úlohy sa vychádzalo zo smernice Zásady a prax vo vzťahu k umeniu skonfiškovanému nacistami poskytnutej ministerstvu Veľvyslanectvom USA.

V prvej fáze riešenia úlohy boli vytipované organizácie, ktoré by mohli disponovať relevantnými údajmi. V tejto súvislosti požiadalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v máji 1999 všetky štátne zberateľské inštitúcie s umeleckými zbierkami o ich zrevidovanie z hľadiska ich nadobudnutia, resp. o uvedenie informácie, či sa v ich zbierkových fondoch nachádzajú predmety z majetku židovských občanov, ktorí boli počas II. svetovej vojny deportovaní z územia Slovenskej republiky. Na požiadavku ministerstva odpovedalo 44 múzeí zo 61 oslovených a 9 galérií z 21 oslovených. Okrem Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni odpovedali všetky oslovené organizácie negatívne.

Zároveň Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky požiadalo Odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o spoluprácu pri preskúmaní archívnych dokladov o dražbách majetku židovských občanov na Slovensku v období Holocaustu. V Slovenskom národnom archíve sa nachádza niekoľko fondov k problematike Holocaustu. Nie je však možné jednoznačne určiť, v ktorom, resp. či sa vôbec v niektorom z nich nachádzajú zoznamy umeleckých diel – kultúrnych predmetov, ktoré tvorili súčasť dražieb majetku židovských občanov na Slovensku v období Holocaustu.

K zisteniu výskytu informácií o umeleckých dielach – kultúrnych predmetoch v archívnych dokumentoch treba uskutočniť podrobný výskum archívnych fondov takmer až na úroveň jednotlivých archívnych dokumentov, ktorých celkový rozsah je 4427 archívnych škatúľ, t. j. cca 553 bežných metrov (relevantné archívne dokumenty sú prístupné v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky).

Súčasné aktivity Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V nadväznosti na závery a odporúčania Washingtonskej konferencie konanej v decembri 1998 a na základe záverov pracovného stretnutia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky konaného 15.6.2007 za účasti zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike so zástupcami Research Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc., k problematike týkajúcej sa umeleckých predmetov, ako aj iného majetku kultúrno-umeleckého charakteru, ukoristených z územia Slovenska počas a po skončení II. svetovej vojny, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky opätovne oslovilo všetky slovenské múzeá a galérie s požiadavkou o zrevidovanie svojich umeleckých zbierok po stránke ich nadobudnutia, resp. s požiadavkou o poskytnutie informácie o zbierkových predmetoch, ktorých majiteľmi boli židovskí občania, ktorí boli počas II. svetovej vojny deportovaní.

Výsledok prieskumu

Na požiadavku ministerstva kultúry odpovedalo 57 múzeí (z 86 oslovených) a 11 galérií (z 25 oslovených). Oslovené organizácie odpovedali v uvedenej veci negatívne, t. j. žiaden z evidovaných zbierkových predmetov nebol podľa dostupnej dokumentácie, záznamov o spôsobe nadobudnutia identifikovaný ako predmet pochádzajúci z majetku židovských občanov, ktorí boli počas II. svetovej vojny deportovaní z územia Slovenskej republiky.

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať