Evidencia pamätihodnosti obce
(metodická inštrukcia pre potreby obecných samospráv)

Úvod

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkový úrad SR predkladá tento materiál ako odbornú a metodickú pomôcku pre obce na založenie a vedenie evidencie pamätihodností podľa príslušných ustanovení zákonač. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“).

Materiál rieši formy a rozsah, resp. návrhy registrov, ktoré môže obsahovať evidencia pamätihodností obce.
Predpokladá sa, že obce budú v prípade potreby konzultovať zaradenie  konkrétnych hmotných objektov, predmetov a nehmotných foriem (názvov, udalostí a pod.) s vecne príslušnými ústavmi Slovenskej akadémie vied, vedeckými pracoviskami vysokých škôl, múzeami a galériami, pracoviskami Pamiatkového úradu, ktorých adresár je uvedený v prílohe č. 4.
Najvýznamnejšie súčastí kultúrneho dedičstva, ak nie sú chránené podľa osobitných predpisov (zbierky múzeí a galérií, fondy archívov a knižníc) sú už prevažne v zmysle zákona zapísané a evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. Národné kultúrne pamiatky budú obce evidovať  podľa § 14 ods. 2 e) zákona a evidenciu pamiatkového fondu na území obce budú viesť na základe výpisov z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. O zaslanie zoznamu (výpisu) národných kultúrnych pamiatok môžu požiadať Pamiatkový úrad SR.
(zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 2 ods. (1) – územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území).
Podľa § 14 ods. 4 zákona môže obec rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí zaradiť aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.  Zoznam evidovaných pamätihodností predloží obec krajskému pamiatkovému úradu na odborné a dokumentačné účely, ak ide o nehnuteľné veci tento zoznam predloží aj stavebnému úradu.
V praxi sa obec (obecný/mestský úrad, magistrát, alebo obecné zastupiteľstvo) môžu rozhodnúť, či evidenciu pamätihodností bude vykonávať príslušný útvar/odbor úradu/magistrátu v spolupráci s komisiou kultúry alebo komisiou ad hoc zriadenou pre pamätihodnosti. Rozhodnutie na úrovni obce by malo byť pragmatické tak, aby zvolený model fungoval optimálne  a  zabezpečovali ho ľudia, ktorí majú príslušné profesionálne aj osobnostné predpoklady (historici, archivári, archeológovia, etnografi).

1. Registre evidencie pamätihodností obce
1.1.  Register nehnuteľných pamätihodností
Nehnuteľné veci
Prvým inšpiračným zdrojom môžu byť objekty uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku neevidovaných ako kultúrne pamiatky.  (Je treba brať do úvahy, že ide o staršiu publikáciu, preto je nutné preveriť si existenciu, ako  aj údaje uverejnené o danej  nehnuteľnosti). Ďalším zdrojom sú objekty miestneho významu vyradené z evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu rozhodnutím ministerstva kultúry, ako pamätné tabule, pomníky, rodné domy resp. pôsobiská významných miestnych osobností a hroby s náhrobníkmi významných miestnych osobností.
Ďalej môže ísť o prícestné sochy (predovšetkým socha patróna obce alebo objektu, ktorý sa nachádza  v erbe obce) a iné objekty.
Ďalšou kategóriou môžu byť verejne prístupné objekty s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, ako pamätné izby, súkromné múzeá a pod., sakrálne objekty (ak nie sú národnou kultúrnou pamiatkou), ako kostoly, kláštory, kaplnky a pod.
Kombinované diela prírody a človeka
Patria sem predovšetkým pútnické miesta, ako kalvárie, miesta s prameňom alebo iným prírodným útvarom viažucim sa k historickej (pamätnej) udalosti a osobnosti,
pramene s liečivou (pitnou) vodou, ak sú upravené,
udržiavané besiedky v lesoch,
iné prírodné výtvory, ktorých okolie upravil človek.
Register hnuteľných pamätihodností
Patrí sem (opäť) napr. socha patróna obce, ak je v interiéri,
erb obce a pečatidlá (prípadne predmety, ktoré sú zobrazené v erbe obce, ak sú zvlášť prezentované),
obecná kronika a iné listiny (aj kópie dokumentov), ktoré sa viažu ku vzniku obce alebo k iným významným udalostiam a osobnostiam obce,
cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali  v obci,
športové a iné trofeje, ktoré vyhrali športové kluby, ale aj iné spolky a krúžky (napr. spevácky, tanečný, divadelný, hasičský, vinársky atď.),
predmety, ktoré obec získala v rámci družby s inou obcou doma či v zahraničí,
najcennejšie predmety v pamätnej izbe obce (kroje, nástroje, nábytok atď.),
Poznámka: Je sporné, či v evidencii pamätihodností obce majú byť sakrálne predmety vo vlastníctve cirkví, najmä ak pochádzajú zo zbierok občanov, alebo umelecky cenné veci, ktoré sú do kostola len zapožičiavané.
1.3.   Register nehmotných pamätihodností
K nim patrí napr. pamätný deň založenia obce (ak je historicky doložený),
ďalej historické udalosti (významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov),
pôvodné (historické) názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce,
pamätné dni (narodenie, úmrtie) prípadne iné udalosti (skutočnosti) viažúce sa k významným rodákom, ak nemajú v obci zachovaný rodný dom, pomník, hrob a príp. inú nehnuteľnosť.

2.  Forma a rozsah evidencie pamätihodnosti obce
Evidenciu pamätihodností obce možno viesť buď formou matričnej knihy alebo v závislosti od možností obce pomocou  výpočtovej techniky. Evidencia by mala pozostávať z registrov (zoznamu) a  zbierky príloh (fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, kresby a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis objektu, predmetu, udalosti, osobnosti …). Zbierka príloh by mala obsahovať aj doklad, na základe ktorého boli veci zapísané do evidencie pamätihodností obce (návrh na zápis, uznesenie obecného zastupiteľstva).
Evidencia môže byť v závislosti od  dostupného softvérového vybavenia vedená formou tabuľky v textovom editori WORD alebo pomocou tabuľkového editora EXCEL, prípadne ACCES. Obce, resp. mestá, ktoré sú vybavené komplexnejšími informačnými technológiami, sa môžu rozhodnúť pre niektorý z databázových systémov počnúc najjednoduchšími (dBase, FoxBase, FoxPro) cez   Windows_FoxPro až po najmodernejšie databázy typu SQL. Finančne najnáročnejšie sú GIS systémy, ale tam, kde obce už vlastnia podobný systém, je pomerne jednoduché založiť ďalší podsystém s evidenciou  pamätihodností obce.
Najmodernejšie systémy umožňujú zozbierať k údajom aj aktuálne a historické fotografie, mapy a historické mapy, obsiahlejšie textové popisy, ako aj ďalšie grafiky. Rozsah údajov v zoznamoch môže byť porovnateľný s rozsahom údajov v registroch Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ale pre potreby obcí môže stačiť rozsah údajov, ktorého príklady uvádzame v prílohách.

Prílohy:
Vzory č. 1. a 2. minimálnej údajovej vety pre nehnuteľné pamätihodnosti obce
Vzor č. 3 minimálnej údajovej vety pre hnuteľné pamätihodnosti obce
Vzor č. 4  minimálnej údajovej vety pre nehmotné pamätihodnosti obce

adresár inštitúcií na získavanie informácií:

vedeckých ústavov SAV, vysokých škôl

Adresár príslušných organizácií a inštitúcií kde možno získať potrebné informácie

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať