Adresár

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava, Slovenská republika

telefón – ústredňa:02/20464111
fax:  02/547 75 844
e-mail:
podatelna@pamiatky.gov.sk

Generálna riaditeľka:
PhDr. Katarína Kosová

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Leškova 17, 811 04 Bratislava
tel.: 02/20489111
fax: 02/20489855
e-mail: podatelna.ba@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
fax: 032/2451855
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Mariánske nám.19
010 01 Žilina
tel.: 041/2452111
fax: 041/2452855
e-mail: podatelna.za@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Trnava
Cukrová 1
917 01 Trnava
tel.: 033/2452111
fax: 033/2452855
e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Nitra
Námestie Jána Pavla II. 8
949 01 Nitra
tel.: 037/2451111
fax: 037/2451855
e-mail: podatelna.nr@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Košice
Hlavná 25
040 01 Košice
tel.: 055/2455111
fax: 055/2455855
e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115
080 01 Prešov
tel.: 051/2452812
fax: 051/2452855
e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystrica
tel.: 048/2455111
fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

Mestský ústav ochrany pamiatok
Uršulínska 9
811 01  Bratislava

Adresy ďalších inštitúcií:

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ústav dejín umenia, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Historický ústav, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Ústav etnológie, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Archeologický ústav, Akademická 2, 949 21  Nitra
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Panská 26, 813 64 Bratislava
Botanický ústav, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 4
Geologický ústav. Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45

Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
818 01 Bratislava

Katedra archeológie
Katedra dejín výtvarného umenia
Katedra etnológie
Katedra kulturológie
Katedra slovenských dejín
Katedra všeobecných dejín
Katedra archívnictva a pomocných vied historických

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, Bratislava
Katedra botaniky
Katedra zoológie
Katedra geológie
Katedra hydrológie

Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19
812 45 Bratislava

Katedra dejín architektúry
Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí

Vysoká škola výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
811 02 Bratislava
Katedra reštaurovania

Univerzita sv. Cyrila a Metóda
Filozofická fakulta
Katedra histórie
nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Katedra etnológie
nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Trnavská univerzita
Fakulta humanistiky
Katedra dejín a teórie umenia
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Katedra klasickej archeológie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 01  Nitra

Filozofická fakulta
Fakulta prírodných vied

Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1/1652
034 01 Ružomberok
Filozofická fakulta, Katedra histórie
Filozofická fakulta, Katedra výtvarného umenia

Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Kolpašská 9B
969 01  Banská Štiavnica

Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica
Fakulta humanitných vied
Tajovského 40
974 01  Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied
Tajovského 40
974 01  Banská Bystrica

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Ul. 17. novembra 1
080 78  Prešov
Katedra estetiky a vied o umení
Katedra všeobecných dejín
Katedra slovenských dejín a archívnictva

Slovenská národná galéria
Riečna 1
815 13 Bratislava

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2
814 36  Bratislava

 

Ďalšie galérie a múzeá

Východoslovenská galéria
Hlavná 27
040 01 Košice

Štátna galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

Mestské múzeum v Bratislave,Primaciálne nám. č. 3
815 18  Bratislava

Výskumno-vývojový ústav železníc, Múzejno-dokumentačné centrum, Nobelova 50
836 01 Bratislava

Múzeum SNP
Kapitulská 23
974 01 Banská Bystrica

Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 4
975 90  Banská Bystrica

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 00 Banská Štiavnica

Vlastivedné múzeum
Hlavná 976/8
924 01  Galanta

Vlastivedné múzeum
Zámocká 160/5
094 31  Hanušovce nad Topľou

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Františkánske nám. 1
920 01  Hlohovec

Vihorlatské múzeum
Nám. Slobody 1
066 01  Humenné

Múzeum v Kežmarku
Hradné nám 42
060 01 Kežmarok

Slovenské technické múzeum
Hlavná 88
043 82  Košice

Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova 3
041 36  Košice

Tekovské múzeum
Sv. Michala 40
934 69 Levice

Novohradské múzeum
Kubínyiho nám. 3
984 01  Lučenec

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova 1
949 01  Nitra

Pohronské múzeum
Bernolákova 2
968 01  Nová Baňa

Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch
Pribinova 6
940 62  Nové Zámky

Balneologické múzeum v Piešťanoch
Beethovenova 5
921 01  Piešťany

Podtatranské múzeum
Vajanského 72/4
058 01  Poprad

Vlastivedné múzeum Považská Bystrica
kaštieľ Orlové
017 01  Povážská Bystrica

Liptovské múzeum Ružomberok
Nám. Š. N. Hýroša 10
034 50  Ružomberok

Vlastivedné múzeum
Ul. M. R. Štefánika 257/61
075 01  Trebišov

Trenčianske múzeum
Mierové nám. 46
912 50  Trenčín

Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné nám. 3
918 09  Trnava

Lesnícke a drevárske múzeum
Nám. SNP 31
960 01  Zvolen

Považské múzeum v Žiline
Topoľová 1
010 03  Žilina

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291
955 01  Topoľčany

Zemplínske múzeum
Kostolné nám. 1
071 01  Michalovce

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať