Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v súvislosti s ich predajom

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) je vlastník národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) povinný pred zamýšľaným predajom kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ponúknuť ju na kúpu štátu, ktorý zastupuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Ponuka sa vykoná písomne alebo elektronicky (prostredníctvom elektronickej podateľne cez portál slovensko.sk) ohlásením všetkých údajov súvisiacich s predmetnou kultúrnou pamiatkou.

Ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ponuka musí obsahovať:

 • meno vlastníka
 • korešpondenčnú adresu
 • adresu, na ktorej sa kultúrna pamiatka nachádza
 • číslo listu vlastníctva, súpisné a parcelné číslo
 • cenu
 • kontaktné údaje (telefónne číslo alebo e-mail)

Ak ide o hnuteľnú kultúrnu pamiatku, ponuka musí obsahovať:

 • meno vlastníka
 • korešpondenčnú adresu
 • názov kultúrnej pamiatky
 • adresu, na ktorej sa kultúrna pamiatka nachádza
 • cenu
 • kontaktné údaje (telefónne číslo alebo e-mail)

K ponuke odporúčame priložiť kópiu aktuálneho listu vlastníctva (napr. z kataster portálu) a číslo registrácie kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF). Číslo ÚZPF sa nachádza vo verejne prístupnom registri Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) pamiatkového zákona aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.
V prípade, ak vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila pred predajom kultúrnej pamiatky alebo jej časti ponuku na kúpu štátu, je potrebné k písomnej ponuke priložiť aj overené splnomocnenie.

Ak vlastník kultúrnej pamiatky daruje nehnuteľnosť bezodplatným prevodom darovacou zmluvou podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, predkupné právo si štát uplatňovať nebude. Predkupné právo štátu na kúpu kultúrnej pamiatky v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vzniká pri odplatných prevodoch.

Zverejnenie:
Ponuky na predaj kultúrnych pamiatok alebo ich častí sú zverejnené na webovom sídle ministerstva v časovom limite 10 kalendárnych dní.
Register ponúk na kúpu kultúrnej pamiatky je určený výhradne pre štátne orgány a organizácie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:
1. musí za kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
2. musí splniť podmienky ponúknuté popri cene (napr.: spôsob vyplatenia ceny, poskytnutie náhradného ubytovania, povinnosť prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.),
3. ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:

oznámi túto skutočnosť vlastníkovi do tridsiatich dní. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia. Stanovisko ministerstva platí jeden rok odo dňa vydania.

Predkupné právo štátu zaniká:

1. ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,
2. ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak vlastník kultúrnej pamiatky v období od roku 2011 získal dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, v prípade odplatného predaja má povinnosť toto uviesť v ponuke na kúpu pamiatky.

Podľa § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže ministerstvo vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu kultúrnej pamiatky z Dotačného systému ministerstva z programu Obnovme si svoj dom, ak sa do desiatich rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.

Vzor formulara na ponuky/žiadosť

Ponuky na kúpu kultúrnych pamiatok posielajte na adresu (v adrese meno kontaktnej osoby neuvádzajte):

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka
Odbor ochrany pamiatkového fondu
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Kontakt:
Mgr. Elena Brnčalová
Telefón: 02/2048 2412
E-mail: elena.brncalova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 30. júna 2023 / MKSR Admin

Zdieľať