SK PRES

Expert conference SK PRES

 

OCHRANA MALOLETÝCH – REGULAČNÉ KONVERGENCIE /

Protection of Minors – Convergences of The Regulation

September 16, 2016

Bratislava

 

Odborná konferencia je zameraná na oblasť ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi v rámci lineárnych ako aj nelineárnych audiovizuálnych mediálnych služieb. Súčasný stav harmonizácie danej oblasti neponúka dostatočne ucelený systém, ktorý by poskytol základnú bázu spoločnej európskej regulácie v danej oblasti. Často krát sa objavujú výkladové, ako aj aplikačné problémy a osobitne v prípadoch cezhraničného poskytovania obsahov nemusí pôsobiť dostatočne účinne. Odborná diskusia má priniesť predovšetkým reálne porovnanie aktuálneho stavu v jednotlivých členských štátoch a poukázať na  existujúce problémy, ale aj osvedčené skúsenosti. Cieľom je pomenovať vhodné riešenie minimálneho konvergentného rámca právnej regulácie v danej oblasti, v kontexte súčasnej diskusie o návrhu revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Konferenciu organizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

The expert conference is aimed at the field of protection of minors against harmful content in linear as well as non-linear media services. The current state of harmonization in this area does not offer a sufficiently convergent system, which would offer the basis for a common European regulation in this area. Often it rather brings problems with interpretation and its application, and particularly in the cases of cross border offering of content it does not work efficiently enough. The expert discussion should bring above all real comparison of the current state in the different member states and point out to existing problems, as well as best practices. The aim is to name suitable solution for a minimum convergent framework of regulation in this area in the context of the current discussion about the proposal for a revised Audiovisual Media Services Directive. 

The conference is organised by Ministry of Culture of Slovak Republic

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať