Medzinárodná konferencia SK PRES

Banner Konferencia SK PRES

FORMUJEME BUDÚCNOSŤ DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 November 7 – 9, 2016

Bratislava

 

Medzinárodná konferencia je zameraná na oblasť duševného vlastníctva, jeho právnej regulácie, ochrany a vymožiteľnosti. Cieľom konferencie je prostredníctvom moderovaných panelových diskusií pomenovať aktuálne vývojové trendy v práve Európskej únie vo vzťahu k danej oblasti a ponúknuť prierezový pohľad na problematiku duševného vlastníctva vo všetkých jeho hlavných predmetoch v kontexte optimálneho nastavenia a využívania systému ochrany duševného vlastníctva z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti, zvlášť malých a stredných podnikov a podpory kultúrnej diverzity. Výzvy, ktoré prináša Stratégia jednotného digitálneho trhu osobitne pre oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a zásadná diskusia o budúcnosti uplatňovania zásady teritoriality v práve duševného vlastníctva budú taktiež predmetom expertnej rozpravy.

Konferenciu organizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Konferencia sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

 

 

Banner Konferencia SK PRES

 

International Conference SK PRES

SHAPING THE FUTURE [of IP]

 November 7 – 9, 2016

Bratislava

 

The international conference is aimed at IP, its legal regulation, protection and enforcement. The Conference shall denominate the current trends in the EU legislation through moderated panel discussions and to offer a comprehensive IP overview in the context of optimal setting and using of IP protection to increase the competitiveness particularly of SMEs and to support the cultural diversity. The challenges posed by the Digital Single Market Strategy notably in the field of copyright and related rights and fundamental debate about the future application of the principle of territoriality in IP rights will also be the subject of the expert discourse.

 

The conference is organised by Ministry of Culture of the Slovak Republic and Industrial Property Office of the Slovak Republic

Under the auspices of the President of the Slovak Republic Mr Andrej Kiska

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať