Vírový alebo vírusový?

Dôvodom používania rúšok je v súčasnosti infekčné ochorenie COVID-19, ktoré je vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Podstatné meno mužského rodu vírus podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý je kodifikačnou príručkou, pomenúva mikroorganizmus vyvolávajúci chorobu, prípadne tajne uložený škodlivý počítačový program. Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny pochádza tento pojem z latinského slova vīrus, ktoré sa používalo vo význame rastlinná šťava, jed, nákaza. Významovo a ani gramaticky teda nesúvisí so slovenskými slovami výr, ktorý pomenúva veľkú sovu, a ani s vírom, ktorý vzniká prudkým pohybom vody, prípadne vzduchu.

Pri skloňovaní  tohto podstatného mena robíme chybu, keď vynechávame príponu -us.Prípona v tomto slove nevypadáva. Podoby ako koronavír alebo antivírový program sú teda nesprávne. Správne sa chránime proti vírusu a bojujeme s koronavírusom. Spisovná podoba odvodeného prídavného mena je vírusový/-á/-é. Tvar vírový je zastaraný. Správnou formou je antivírusový program, prípadne protivírusový ochranný štít a herec Tom Hanks sa nenakazil koronavírom, ale koronavírusom.

Vyskloňované podoby podstatného mena vírus sú uvedené v tabuľke.

vírus

jednotné číslo (singulár)

množné číslo (plurál)

nominatív (1. pád) – kto? čo?

chrípkový vírus

chrípkové vírusy

genitív (2. pád) – od koho? od čoho?

od chrípkového vírusu

 od chrípkových vírusov

datív (3. pád) – komu? čomu?

chrípkovému vírusu

 chrípkovým vírusom

akuzatív (4. pád) – koho? čo?

chrípkový vírus

 chrípkové vírusy

vokatív (5. pád)

nepoužíva sa

lokál (6. pád) – o kom? o čom?

o chrípkovom víruse

 o chrípkových vírusoch

inštrumentál (7. pád) – s kým? s čím?

s chrípkovým vírusom

 s chrípkovými vírusmi

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať