Činnosť komisie

Kalendárová komisia pri Ministerstve kultúry SR vznikla na základe uznesenia vlády č. 86 z 2. marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Vláda SR uznesením č. 86/2016 v bode B.4. uložila ministrovi kultúry úlohu zriadiť pri ministerstve kultúry komisiu na zaraďovanie krstných mien do slovenských kalendárov a na schvaľovanie oficiálnej podoby týchto mien. Úloha vyplynula zo spoločenskej potreby zjednotenia rozkolísanej praxe pri vydávaní kalendárov, ktorá súvisí s nedostatočnou reguláciou v tejto oblasti.

Komisia začala svoju činnosť 21. júna 2016, keď sa zišla na svojom prvom zasadnutí, na ktorom schválila zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára, podľa ktorých bude postupovať pri utváraní oficiálneho kalendária.

Na druhom zasadnutí  29. septembra 2016 členovia komisie posudzovali jednotlivé mená za mesiac január z hľadiska ich spisovnosti, výskytu v populácii a súčasného trendu. Niektoré variantné podoby mien sa predložia na prerokovanie pravopisnej komisii Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.

Na treťom zasadnutí  13. decembra 2016 členovia komisie uzavreli nedoriešené otázky z mesiaca január a pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch február až máj. Tiež sa zaoberali riešením podnetov od občanov na zaradenie mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch január a február.

Na štvrtom zasadnutí 20. marca 2017 členovia komisie pokračovali v posudzovaní mien v mesiacoch jún až december, zaoberali sa riešením podnetov od občanov, ktorí žiadali zaradiť mená do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch marec až október.

Na piatom zasadnutí 12. júna 2017 komisia splnila jednu zo svojich najdôležitejších úloh, a to skompletizovanie oficiálneho kalendária na celý rok. Členovia sa zaoberali aj podnetmi od občanov, ktorí žiadali o zaradenie nových mien do kalendára. Komisia sa uzniesla na zozname mien v oficiálnom kalendáriu v mesiacoch november až december a zároveň sa uzniesla na kompletnom oficiálnom kalendáriu.

Na šiestom zasadnutí 29. mája 2018 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu a v niektorých prípadoch aj ich pravopisnej podoby. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Noel v mesiaci december do oficiálneho kalendária a preradení mužského mena Artur z novembra na január.

Na siedmom zasadnutí 27. júna 2019 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Jonáš v mesiaci november (12. 11.), ženských mien Alexia (9. 1.) a Zara (19. 1.) v mesiaci január, ženského mena Noema (21. 8.) v mesiaci august a ženského mena Elisa (7. 10.) v mesiaci október. Meno Dušana sa preradí zo súčasného dátumu 26. máj na pôvodný dátum 19. júl.

Na ôsmom zasadnutí 24. júna 2020 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu. Komisia sa uzniesla na presunutí dvoch žiadostí o zaradenie mien Ronald a Attila do oficiálneho kalendária na najbližšie 9. zasadnutie kalendárovej komisie a ich opätovnom posúdení. Dôvodom je doplnenie a spresnenie konkrétnych dátumov, pri ktorých sú mená Ronald a Attila zaradené v slovenských cirkevných kalendároch a tiež dátumu, pri ktorom je meno Attila zaradené v maďarskom zozname úradných mien. Kalendárová komisia sa ďalej uzniesla na doplnení dokumentu Zásady zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára o nový piaty bod, ktorý znie: „Ak kalendárová komisia zamietne žiadosť o zaradenie mena do kalendára, žiadateľ môže podať rovnakú žiadosť o zaradenie toho istého mena až o päť rokov od doručenia jeho prvej žiadosti.“

Na deviatom zasadnutí, ktoré sa pre epidemickú situáciu v SR uskutočnilo v elektronickej forme od 5. do 18. novembra 2020, sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia nových mien do oficiálneho kalendária, preradenia mien v rámci neho, resp. ich vyradenia. Komisia sa uzniesla na zaradení nasledujúcich mien do oficiálneho kalendária: mužského mena Atila (7. 1.) a ženského mena Auróra (22. 1.) v mesiaci január, mužského mena Ronald (9. 2.) v mesiaci február, ženského mena Rita (22. 5.) v mesiaci máj, ženského mena Eliána (20. 7.) v mesiaci júl, ženského mena Radka (14. 9.) v mesiaci september, mužského mena Andreas (30. 11.) v mesiaci november a mužského mena Nátan (29. 12.) v mesiaci december.

Na desiatom zasadnutí 24. júna 2021 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu. Komisia sa uzniesla na zaradení ženského mena Nikoleta v mesiaci august (29. 8.) do oficiálneho kalendária.

Na jedenástom zasadnutí 20. júna 2023 sa komisia zaoberala otázkami a podnetmi občanov, ktoré sa týkali zaradenia, resp. preradenia mien v oficiálnom kalendáriu. Komisia sa uzniesla na zaradení mužského mena Fabián v mesiaci január (20. 1.) do oficiálneho kalendária.

Posledná aktualizácia: 2. októbra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať