Oficiálne kalendárium

Oficiálne kalendárium pripravila kalendárová komisia zriadená pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky zložená zo zástupcov štátnej správy (ministerstva kultúry a ministerstva vnútra), troch vybraných vydavateľstiev a jazykovedcov.

Pri zostavovaní kalendária komisia vychádzala z pôvodného zoznamu úradných podôb rodných (krstných) mien z roku 1998 (M. Majtán, M. Považaj: Vyberte si meno pre svoje dieťa), ktorý na viacerých miestach doplnila o nové mená alebo o nové podoby mien a v troch prípadoch navrhla presunutie mena k inému dátumu (išlo o priradenie ženských podôb mien k ich mužským podobám: meno Dobroslava sa priradilo k Dobroslavovi, meno Dušana k Dušanovi a meno Drahomíra k Drahomírovi).

Pri rozhodovaní o zaradení či nezaradení nového mena do oficiálneho kalendária sa komisia riadila zásadami zaraďovania rodných (krstných) mien do kalendára, ktoré na návrh odborníkov schválila na svojom prvom zasadnutí v júni 2016. Základnými kritériami pri výbere mien bol súlad so spisovnou normou slovenského jazyka, zakotvenosť v domácej a európskej tradícii, výskyt mena v populácii a i.

Oficiálne kalendárium odsúhlasil na návrh kalendárovej komisie minister kultúry Marek Maďarič v júni 2017. Kalendárium sa môže v budúcnosti dopĺňať alebo inak upravovať podľa potrieb spoločenskej praxe v súlade s platnými zásadami a na základe odporúčania kalendárovej komisie. Toto oficiálne kalendárium má pre vydavateľov kalendárov odporúčací charakter.

Posledná aktualizácia: 29. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať