Bratislava 18. mája 2016
Číslo: MK 2043/2016-110/6163

ŠTATÚT

Kalendárovej komisie pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky

Čl. 1
Základné ustanovenia

1) Kalendárovú komisiu pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“) zriaďuje minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na základe bodu B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 86 z 2. marca 2016 k Tretej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky.

2) Komisia je odborným orgánom v oblasti zaraďovania rodných (krstných) mien (ďalej len „meno“) do slovenských kalendárov a schvaľovania písanej podoby týchto mien.

3) Komisia prijíma stanoviská formou uznesení, ktoré schvaľuje minister.

Čl. 2
Pôsobnosť komisie

Komisia má celoslovenskú pôsobnosť. Hlavnými úlohami komisie sú najmä:

a)  zjednocovať rozkolísanú prax pri uvádzaní mien v slovenských kalendároch,

b)  odstraňovať duplicitné verzie toho istého mena v jednom kalendári,

c)  schvaľovať písanú podobu mien v oficiálnom kalendáriu,

d)  posudzovať návrhy na zaraďovanie nových mien do slovenského kalendára, ako aj návrhy na vyradenie niektorých mien z kalendára,

e)  zostaviť oficiálne kalendárium ako základný materiál pri vydávaní slovenských kalendárov a priebežne ho aktualizovať.

Čl. 3
Členstvo v komisii

1)  Komisia má najmenej sedem členov.

2)  Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odborníci z oblasti    onomastiky a zástupcovia vybraných vydavateľov slovenských kalendárov.

3)  Členov komisie vymenúva minister na návrh generálneho riaditeľa sekcie umenia a štátneho jazyka ministerstva.

4)  Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.

5)  Funkčné obdobie člena je štvorročné.

6)  Člena komisie možno vymenovať aj opätovne.

7) Minister môže člena komisie odvolať v týchto prípadoch:

a) ak sa člen komisie bez ospravedlnenia nezúčastní na viac ako dvoch zasadnutiach komisie,

b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

8)  Členstvo v komisii zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) vzdaním sa členstva; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa členstva v komisii ministrovi,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Čl. 4
Zloženie a činnosť komisie

1)  Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov.

2)  Predsedu v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda.

3)  Predsedu a podpredsedu komisie volí zo svojich členov komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na svojom prvom zasadnutí.

4)  Predseda

a) zodpovedá za činnosť komisie ministrovi,

b) riadi činnosť komisie,

c) vedie rokovanie komisie,

d) schvaľuje zápisnicu z rokovania komisie.

5)  Členovia komisie

a)  podávajú návrhy na program rokovaní komisie, ako aj na celkovú náplň jej činnosti,

b)  vyjadrujú sa k predloženým materiálom,

c)  plnia úlohy, ktorými ich poverila komisia.

6)  Agendu komisie vedie tajomník, ktorý je zamestnancom odboru štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka ministerstva. Tajomníka vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie umenia a štátneho jazyka ministerstva. Tajomník nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo na zasadnutiach komisie.

7)  Tajomník

a) na základe pokynov predsedu komisie zvoláva zasadnutie komisie,

b) zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce týkajúce sa činnosti komisie,

c) pripravuje písomné materiály na rokovanie komisie podľa pokynov predsedu,

d) vykonáva dokumentačnú (archívnu) činnosť,

e) vyhotovuje zápisnicu, ktorú po podpísaní predsedom zašle ministrovi a členom komisie,

f)  predkladá ministrovi uznesenia komisie podpísané predsedom komisie na schválenie,

g)  zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z rokovania komisie.

8)  Na prerokovanie špeciálnych alebo sporných otázok sa môžu na rokovanie komisie prizvať odborní poradcovia, pracovníci odborných a vedeckých pracovísk.

9)  Členovia komisie a prizvaní odborníci majú nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu1).

Čl. 5
Zasadnutia komisie

1)  Komisia zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.

2)  Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie účasť členov, program, priebeh rokovania a prijaté uznesenia.

3)  Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov,pričom musí byť prítomný predseda alebo podpredseda.

4)  Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

5)  Každý člen má jeden hlas.

6)  Hlasovanie sa vykonáva osobne.

7)  Ak sa člen nemôže osobne zúčastniť na rokovaní komisie, môže svoj názor k prerokúvanej veci vyjadriť elektronickou poštou alebo iným overiteľným spôsobom. Komisia takto vyjadrený a zaslaný názor člena vezme na vedomie. Tlačená kópia vyjadrenia tvorí súčasť zápisnice.

8)  Komisia priebežne informuje verejnosť o výsledkoch svojej činnosti prostredníctvom webového sídla ministerstva.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1)  Za práce osobitne vyžiadané od členov komisie, ako aj ďalších expertov sa môže poskytnúť odmena v súlade s § 223 až 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

2)  Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva.

3)  Štatút komisie možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje minister.

4)  Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júna 2016.

Marek Maďarič
minister, v. r.

________________________

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 5. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať